Kustens fiskeritjänster informerar

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen hakumenettely avautuu

Maa- ja metsätalousministeriö avaa 22.6.2016 hylkeiden ja merimetsojen saaliille aiheuttamien vahinkojen korvausmenet-telyn. Haku koskee vuoden 2015 aikana syntyneiden saalisva-hinkojen korvaamista.

Hakuaika alkaa 22.6.2016 ja päättyy 30.9.2016. Hakulomake ja hakuohje tulevat www.yrityssuomi.fi -palveluun.

Lisätietoja antavat:

Harry Kaasinen, harry.kaasinen@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 006.

Markku Nousiainen, markku.nousiainen@ely-keskus.fi, puh. 0295 020 988.

Kimmo Nieminen, kimmo.nieminen@ely-keskus.fi, 0295 021 096.

Tuomas Oikari, tuomas.oikari@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 075.

Kari Ranta-aho, kari.o.ranta-aho@ely-keskus.fi, puh 0295 022 650.

Lappi ja Kainuu: Raili Sironen, raili.sironen@ely-keskus.fi, puh 0295 023 585.

Ely- keskus tiedottaa kalastajia hakemuksesta vielä erikseen.

Ansökningsförfarandet för ersättning för säl- och skarv skador öppnas

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar förfarande för ansök-ning av säl- och skarv skador. Förfarandet gäller ersättande av fångstskador som har uppstått under år 2015.

Ansökningstiden börjar den 22.6.2016 och upphör den 30.9.2016. Ansökningsblankett och ansökningsanvisning kom-mer att finnas på www.yrityssuomi.fi -webtjänst.

Tilläggsinformation ges av:

Harry Kaasinen, harry.kaasinen@ntm-centralen.fi, tel. 0295 023 006.

Markku Nousiainen, markku.nousiainen@ntm-centralen.fi, puh. 0295 020 988.

Kimmo Nieminen, kimmo.nieminen@ntm-centralen.fi, 0295 021 096.

Tuomas Oikari, tuomas.oikari@ntm-centralen.fi, tel. 0295 029 075.

Kari Ranta-aho, kari.o.ranta-aho@ntm-centralen.fi, tel. 0295 022 650.

Lappland och Kajanaland: Raili Sironen, raili.sironen@ely-kes-kus.fi, puh 0295 023 585.

Ntm -central informerar fiskare ännu skilt om ansökan.

 

 

Olav 30 år som FÖRBUNDARE

OLAV

Den 21.2.1986 började områdeskonsulent iktyonom Olav Granström på Åbolands Fiskarförbund. Olav har hand om hela fiskutplanteringen på Förbundet och är disponent för tre Fiskeområden och har en gedigen kunskap om delägarlag och vattenägarfrågor. Olav är också med och ordnar Åbo Strömmingsmarknad och Åbo Skärgårdsmarknad och han är viceordförande i Åbo Fiskmarknadsförening. Åbolands Fiskarförbund är stolt att ha Olav i fiskerinäringens tjänst och vi gratulerar honom och tackar för hans 30 år i aktiv tjänst.

 

Förordningen om fiske förbättrar skyddet för fisk

Den nya förordningen om fiske stödjer återuppbyggnaden av hotade fiskbestånd. Förordningen som utfärdades av statsrådet 26.11 höjer genom fredning och fångstmått nivån på skyddet för många fiskarter jämfört med i dag. Vandringsfiskar ska i synnerhet få bättre skydd.

Förordningen förverkligar målen i den nya lagen om fiske som träder i kraft vid ingången av 2016. Lagens syfte är att trygga goda fiskemöjligheter och fiskbeståndens naturliga livscykel. Målet är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske.

Förordningen ger betydligt bättre skydd för hotad vild insjölax och öring. Insjölax med fettfena, dvs. vild insjölax är totalfredad i Vuoksen och Hiitolanjoki vattensystem. Öring med fettfena är fredad inom hela havsområdet och i de inre vattnen söder om breddgraden 64°00’N.

Från år 2017 framåt ska fettfenan på de öringar, laxar och insjölaxar som utplanteras, klippas bort.  Kravet gäller fiskar som är ett år eller över ett år gamla när de utplanteras.  Bortklippta fettfenor gör det lättare att skilja vilda och utplanterade fiskar från varandra, varför det går att välja vilka fiskar som tas upp. Öringar med bortklippta fettfenor, dvs. utplanterade öringar, är inte fredade. Fångstmåttet eller minimimåttet för en öring är 50 cm.

Vild öring får fortfarande fiskas i landets norra delar. Norr om breddgraden 67°00’N är fångstmåttet för öring med fettfena fortfarande 50 cm och i de inre vattnen mellan breddgraderna 64°00’N och 67°00’N är måttet 60 cm.

Öring och lax är i fortsättningen totalfredade i åar och bäckar från ingången av september till utgången av november, vilket innebär att fredningstiden som tryggar fiskarnas lek förlängs när det gäller spöfisket.  I åar som hör till vattendragen för vandringsfisk är det förbjudet att nätfiska under tiden 15. 8 – 30.11.

Fångstmåttet för gös stiger från 37 cm till 42 cm i hela landet. Kommersiella fiskare i huvudsyssla får dock under en övergångstid på tre år fånga mindre gösar i hela landet. Under övergångstiden är fångstmåttet för gös 37 cm på Skärgårdshavet och i Bottniska viken och 40 cm i Finska viken och de inre vattnen.  Efter övergångstiden är minimimåttet för gös 40 cm på Skärgårdshavet och i Bottniska viken.

Lagen ger en möjlighet att på lokal nivå fastställa strängare fiskebegränsningar om de behövs för att skydda fiskbestånd. Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan regionalt bestämma om fångstmått som är större eller mindre än de fångstmått som gäller i hela landet. I de samarbetsgrupper inom fiskerihushållningen som bildas år 2016 kan diskuteras ytterligare regionala begränsningar.

Förordningen om fiske träder i kraft 1.1.2016. Förordningen innehåller bestämmelser förutom om fredning av fiskar och fångstmått för fisk om utsättning och märkning av fångstredskap samt om utbildning och prov för fiskeövervakare.

Ytterligare information:
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62494
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 040 772 1262
Jouni Tammi, fiskeriöverinspektör, tfn 02951 62313

Registrering av yrkesfiskare enligt den nya lagen om fiske

Den nya lagen om fiske (379/2015) träder i kraft 1.1.2016. Yrkesfiskarregistret läggs ner och den nuvarande klassificeringen av yrkesfiskare upphör.  I fortsättningen registreras fiskare i ett register över kommersiella fiskare enligt 87 § i lagen om fiske. I registret över kommersiella fiskare registreras fysiska och juridiska personer som strävar efter att få inkomster (omsättning) av försäljning av fisk eller kräftor som de själva har fångat eller som någon fångat för deras räkning eller av förädlade fiskeprodukter av denna fångst.

Registret har två grupper av fiskare: I och II. Enligt lagens 49 § har endast kommersiella fiskare (både grupp I och II) och de som handlar för deras räkning, då de bedriver kommersiellt fiske, rätt att använda fångstredskap som är avsedda för kommersiellt fiske. Begränsningen gäller såväl privata som allmänna vatten. Med personer som handlar för en kommersiell fiskares räkning avses i praktiken personer som är anställda hos en i registret över kommersiella fiskare registrerad aktör (fysisk eller juridisk person) och vars arbetsuppgifter omfattar fiske samt de ägare och delägare som bedriver verksamheten och vars fångst ger försäljningsinkomster som räknas in i verksamhetsidkarens omsättning och resultat.  Om en ägare, delägare eller arbetstagare fiskar och säljer fångst även för egen räkning, bör han eller hon registrera sig separat.

Andra aktörer än de som registrerats i registret över kommersiella fiskare får inte bedriva försäljning av fångst som de fiskat eller som fiskats för deras räkning i inlandsvatten. Enligt 91 § i lagen om fiske utgörs det enda undantaget från denna regel av ringa partier fisk eller kräftor som sporadiskt säljs direkt till en slutkonsument. Bestämmelser om försäljning av fångst som härrör från havsområdet finns i Europeiska unionens lagstiftning om den gemensamma fiskepolitiken och i den nationella lagstiftning som genomför den. Bestämmelserna förbjuder försäljning av fångst som härstammar från rekreationsfiske och det är inte möjligt att på nationell nivå föreskriva om undantag.

Registreringar av kommersiella fiskare kan inte utföras förrän lagen träder i kraft 1.1.2016.  Avsikten är att sköta registreringen snabbt för att fiskarna omedelbart efter årsskiftet ska få rätt att bl.a. använda fångstredskap i enlighet med den nya lagen om fiske.

I 10 kap. 86 – 90 § i den nya lagen om fiske finns närmare bestämmelser om kommersiellt fiske. Centrala bestämmelser:

 • Registrering kan sökas av en fysisk person (person eller firma) eller en juridisk person (aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag).
 • Till grupp I hör de kommersiella fiskare vars genomsnittliga omsättning av fiskeverksamheten under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 10 000 €.
 • Andra kommersiella fiskare registreras i grupp II.
 • Bägge grupperna har samma rätt att använda fångstredskap för kommersiellt fiske.
 • Kommersiella fiskare som fiskar i inlandsvatten anmäler sin fångst till Naturresursinstitutet.
 • Ett registreringsbeslut gäller högst tre år. Det går också att ansöka om en kortare period (89 §).
 • Ansökan om registrering och förlängning av registrering utförs alltid skriftligen.

Nya fiskare som inleder verksamhet:

 • En fiskare som inlett sin verksamhet under det innevarande året (2015) eller året innan räknas som kommersiell fiskare som har inlett verksamhet (sökanden kan inte visa på en omsättning från tre räkenskapsperioder).
 • Kommersiella fiskare som har inlett verksamhet kan registreras i grupp I, om de lämnar in en av NTM-centralen godkänd affärsplan för hur den omsättning som berättigar till grupp I (över 10.000 euro) ska uppnås senast under det tredje året från registreringen.
 • De sökande som har fastställda bokslut för åren 2014 och 2015 ska till planen bifoga en utredning av omsättningen under räkenskapsperioderna.
 • Om planen inte godkänns, placeras sökanden i grupp II.

ÅTGÄRDER

Om ni har för avsikt att fortsätta fisket med yrkesmässiga redskap eller sälja fångster genast i början av 2016, så måste ni registrera er som kommersiell fiskare enligt lagen om fiske (379/2015). NTM-centralen har skickat brev åt samtliga nuvarande yrkesfiskare. Ansökan skall göras till NTM-centralen senast 15.12.2015.

NTM-centralen strävar efter att behandla de ansökningar som anlänt senast 15.12.2015 så snabbt att besluten kan skickas till de sökande under januari-februari månad. Den godkända registreringen är i dessa fall ändå i kraft från 1.1.2016.

De som ansöker om registrering som kommersiell fiskare och som lämnar in sin ansökan under år 2016, kommer att bli registrerade tidigast från den dag då ansökan anlände till NTM-centralen.

Verksamhetsidkare som bedriver fiskeverksamhet på havsområden ska se till att det finns en fiskelicens på det fiskefartyg som används vid fisket och att verksamhetsidkaren själv är registrerad i registret över kommersiella fiskare.

En aktör som bedriver fiske eller en person som fiskar för dennes räkning får inte använda fångstredskap som är avsedda för kommersiellt fiske efter 1.1.2016, om aktören inte är registrerad i registret över kommersiella fiskare.

Källa: NTM-Centralen.

Delegation besökte Bryssel

Den 12-14.10.2015 besökte en delegation på 30 personer EU-kommissionen och EU-parlamentet. Med sig hade man en nylagad film om skarvproblemen som visades för EU-kommissionens tjänstemän och för Finlands Ständiga Representation. Klar blev att EU-kommissionen anser att skarven är en rent nationell fråga och var och en EU-nation fritt får skrida till åtgärder ifall man upplever skarven som ett problem. Som exempel har nämnts Danmark där man som bäst håller på att sammanställa en skarvplan. Minister Tiilikainens arbetsgrupp har en nyckelroll då Finland under den närmaste tiden formulerar en ny uppfattning om skarven. Idag finns 24.000 skarvbon i Finland vilket betyder minst 128.000 skarvar i våra kustvatten. Mängden är större än i Danmark. Antalet skarvar ökade från 2014 till 2015 med hela 19 %. Arbetet med skarvproblemen fortsätter! Från Åboland deltog ordförande Michael Oksanen, styrelsemedlemmarna Bo-Erik Rosin och Agneta Jansson och verksamhetsledare Kaj Mattsson. Länk till skarvideon: http://www.fishpoint.net/skarvvideo

En delegation representerande hela den svenska kusten från Österbotten, Åland, Åboland och Nyland besökte Bryssel och EU.

En delegation representerande hela den svenska kusten från Österbotten, Åland, Åboland och Nyland besökte Bryssel och EU. Foto: Elisabet Rantschukoff

Yrkesfiskarnas sältoleransbidrag gällande år 2014 kan nu ansökas (ELY-centralen i Egentliga Finland)

Yrkesfiskarnas sältoleransbidrag gällande år 2014 kan nu ansökas.

Ansökningstiden är 15.3.2015 – 15.4.2015. Ansökningarna skall vara inlämnade på regionkontoren (Kouvola, Helsingfors, Åbo, Vasa) i enlighet med fiskarens hemort senast den 15.4.2015 kl. 16:15. 

Ansökningar som anlänt efter denna tidpunkt tas inte upp till behandling. Ansökningshandlingarna sänds till alla yrkesfiskare i klasserna 1 och 2. Handlingarna finns även på JSM:s hemsidor: http://www.mmm.fi/sv/index/eff/tuen_hakeminen.html

 

Tilläggsuppgifter:

Sydöstra Finland, Kouvola        Kauko Poikola                              0295 029 079

Nyland, Helsingfors                   Sirkku Peltokangas                      0295 021 124

Egentliga Finland, Åbo              Niklas Ulenius                              0295 023 026

Österbotten, Vasa                      Lars Sundqvist                              0295 028 628

E-postadressernas format är: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Skolning för verksamma inom DELÄGARLAG

Åbolands Fiskarförbund ordnar tillsammans med Centralförbundet för Fiskerihushållning och LS-Kalatalouskeskus ett svenskt och ett finskt skolningstillfälle för verksamma personer inom styrelser eller förmän för delägarlag (fiskelag). Kursen går både på svenska och finska. Under skolningsdagen gås igenom grundläggande saker som berör delägarlag och som är bra att kunna och veta i delägarlagsverksamheten: t.ex. stämman (kallelse, röstande och kvalificerad majoritet) eller delägarlagets uppgifter vid jakt och fiske, inlösen av tillandning et.c..
Skolningen sker på Yrkesinstitut LIVIA (Fiskeriskolan) i Pargas, Fiskeriskolvägen 72.
Torsdagen den 20.11.2014 kl. 8:30 – 15.
Kursen kostar 30 euro/person (inkluderar kaffe x 2 + lunch + material)
Välkomna med!
Anmälning senast den 12.11.2014.
tel. 02- 458 5100 eller 0400-573 474 (Kaj) eller 0400-527 094 (Olav) eller per e-post: mary-anne.intonen@abofish.net

Elektronisk fångstanmälan

Från och med årsskiftet 2013-2014 har det varit möjligt för alla yrkesfiskare att göra elektroniska genom att använda den elektroniska kustfiskeblanketten på www-sidan: http://fangstanmalan.mmm.fi (klicka på länken för att aktivera).

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med kustens NTM-centraler utvecklat ett elektroniskt anmälningssystem för rapportering av fångster från fartyg med en längd under 10 m. Under sommaren 2013 möjliggjordes redan elektronisk anmälning av lax, där fångsten skall anmälas inom 48 timmar, nuvarande under 10 m kustfiskefartygens lossningsanmälan.

Yrkesfiskarna uppmanas prova det nya elektroniska anmälningssystemet och de personliga bankkoderna behövs då man loggar in. Alla yrkesfiskare som meddelat fångster 2011-2012 med under 10 m långa fartyg har användarrättigheter i systemet. I detta skede finns inget krav på att använda det elektroniska systemet och pappers anmälningarna fungerar precis som tidigare.

UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION OM EN NY LAG OM FISKE

Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om utkastet till en regeringsproposition om en ny lag om fiske som följer som bilaga.
Förutom paragraferna kommer en svensk version av hela propositionen att finnas på vår webb plats genast när översättningen blir färdig.
Utlåtandena lämnas senast 24.1.2014 i första hand per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per post till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena ska vara sparade i pdf-, Word- eller rtf-format.
Denna begäran om utlåtande har sänts endast på elektronisk väg. Också andra instanser än de som finns på sändlistan får komma med utlåtanden. Utlåtandena läggs ut på webbsidan:

http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/lausuntopyynnot/6Lx6Wrkt9/Utkast_RP_allmanmotiv_lag_om_fiske_121213.pdf

Ytterligare information ger fiskerirådet Eija Kirjavainen (040 772 1262), äldre regeringssekreterare Heidi Aliranta (050 382 6630) och överinspektör Timo-Ville Nieminen (0405321151),e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi.

Top