Fritidsfisket

Det finns lagar och förordningar man skall beakta när man rör sig i naturen, dessa gäller förstås också besökare och gäster i skärgården. I Skärgårdshavet finns dessutom regler vilka speciellt beaktar skärgårdens sårbarhet och traditioner och vilka har formats bland skärgårdsbefolkningen under hundratals år. Dessa regler är inte alla nedskrivna. Vissa har inte lagakraft, men är viktiga för bevarandet av en mångformig och levande skärgård – en skärgård där vi alla trivs.

  • Håll ett rejält avstånd till andras bryggor, badstränder och stugor. 100 meter räcker oftast.
  • Mete, pilkfiske och handredskapsfiske får enligt lag inte bedrivas utan särskilt tillstånd närmare än femtio meter från ett sådant för fångst utsatt fast redskap eller redskap av garn som är försett med tydligt märke. Håll ändå ett ännu större avstånd till andras fiskeredskap.
  • Fånga gärna mycket fisk, men ta endast så mycket fisk som ni själv äter och släpp resten tillbaka.
  • Ta ”slaktsupen” först då fisketuren är avslutad. Av de som under de senaste åren drunknat i Finland har 80 % varit påverkade av alkohol.
  • Lämna aldrig efter dig någonting i naturen.
  • Respektera yrkesfiskarna, deras bragder, skärgårdsborna och naturen i skärgården. Gör tillräckligt stora lovar kring fiskebragder och personer som fiskar.
  • För att inte störa de häckande sjöfåglarna skall man undvika att i april, maj och juni röra sig i land på holmar och skär. Håll ett gott avstånd till sjöfågelhonor med sin kull med ungar.
  • Förutom fåglar förökar sig även många fiskarter på våren. Undvik därför att röra dig i grunda vikar.
  • Hundar måste alltid vara kopplade eller kunna kopplas omedelbart på andras mark, om man inte har tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren för området. Med markägarens tillstånd får hunden vara lös från 20 augusti till den sista februari.
  • Kom ihåg att vattenytan har en otrolig förmåga att leda ljud.


Allemansrätten

Allemansrätten – frihet och ansvar går hand i hand. Allemansrätten gäller förstås även i skärgården men kom ihåg att skärgårdsnaturen är speciellt känslig och sårbar.