Stämma Yleiskokous / 2021

Kimitoön-Finby Fiskeriområdes ordinarie stämma hålls torsdagen den 29.4.2021 kl. 14.00 till följd av gällande restriktioner och myndigheters rekommendationer under Coronapandemin i första hand som ett distansmöte via TEAMS-plattformen. Möteslänken till distansmötet sänds per e-post till medlem som meddelat namn, kontaktuppgifter och fastighetsnummer samt vid behov bifogat fullmakt till kaj.mattsson@abofish.net senast tisdagen den     27.4.2021 före kl. 16:00.

Medlem som inte har möjlighet att delta i mötet på distans via TEAMS, kan delta fysiskt i mötet som hålls torsdagen den 29.4.2021 kl. 11.00 på Villa Lande, Engelsbyvägen 8, 25900 Kimito.

Anmälning och fullmaktsgranskning för medlem som fysiskt ämnar delta i mötet, ordnas på mötesdagen mellan kl. 12.30-13.30. Ansiktsmask rekommenderas.

Vid stämman behandlas ärenden enligt fiskeriområdets stadgar samt ändring av 11 § i fiskeriområdets stadgan. Mötesdeltagare ombeds följa ovannämnda instruktioner, så att mötesdokumenten hinner granskas och röstlängden uppgöras innan mötet inleds. Mötesdeltagare skall vara förberedd på att kunna bevisa sin identitet. Mötesdeltagare skall kunna intyga sin rätt att företräda ett delägarlag eller en enskild fastighet samt vilken fastighetsregisterenhet rätten gäller.

Företrädare för fiskeriorganisationer och regionala natur- och miljöorganisationer, skall i enlighet med instruktionerna tillställa en fullmakt eller motsvarande dokument som påvisar deras rätt att delta i mötet.

Möteshandlingarna finns till påseende på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net och Kimitoöns kommuns officiella anslagstavla. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls likaså till påseende på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet senast den 14.5.2021 annonserats i den Officiella Tidningen och på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Besvärstiden löper därmed under tiden 21.5. – 19.6.2021.

Styrelsen

Kemiönsaaren-Särkisalon Kalatalousalueen varsinainen yleiskokous pidetään torstaina 29.4.2021 klo 14.00. Koronapandemian aikana vallinneiden rajoitusten sekä viranomaisten suositusten vuoksi, pääasiassa etäkokouksena TEAMS-alustan kautta. Kokouslinkki etäkokoukseen lähetetään sähköpostitse jäsenelle, joka on ilmoittanut nimensä, yhteystietonsa ja kiinteistötunnuksensa sekä tarvittaessa liittänyt valtakirjan osoitteeseen kaj.mattsson@abofish.net viimeistään tiistaina 27.4.2021 ennen klo. 16.00.

Jäsen, jolla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen etänä TEAMSin kautta, voi fyysisesti osallistua kokoukseen, joka pidetään torstaina 29.4.2021 klo 14.00 Villa Landella, Engelsbyntie 8, 25900 KEMIÖ.

Rekisteröinti ja valtakirjojen tarkastus jäsenille, jotka aikovat osallistua kokoukseen fyysisesti, järjestetään kokouspäivänä klo 12.30-13.30. välisenä aikana.

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen säännönmukaiset asiat sekä muutos kalatalousalueen 11 § säännöissä. Kokouksen osallistujia pyydetään noudattamaan edellä mainittuja ohjeita, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja äänestysluettelo laatia ennen kokouksen alkua. Kokoukseen osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä. Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan oikeutensa edustamaan osakaskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä sekä mitä kiinteistörekisteriyksikköä oikeus koskee.

Kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajien on ohjeiden mukaisesti toimitettava valtakirja tai vastaava asiakirja, joka osoittaa heidän oikeutensa osallistua kokoukseen.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Sekä Kemiönsaaren kunnan virallisella ilmoitustaululla. Yllä mainitun kokouksen päätöspöytäkirja liitteineen ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla sekä Kemiönsaaren kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä kun nähtävänä olosta viimeistään 14.5.2021 on julkaistu Virallisessa Lehdessä sekä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Valitusaika on näin ollen 21.5. – 19.6.2021.

Hallitus

STÄMMOPROTOKOLLET / YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

BILAGOR TILL STÄMMAN / YLEISKOKOUKSEN LIITTEET