Stämma / Yleiskokous 2024

Kimitoön-Finby fiskeriområdes ordinarie stämma hålls torsdagen den 25.4.2024 kl. 14.00 på Villa Lande (Mötesrum Andersson), Engelsbyvägen 8, 25700 KIMITO.

Anmälning och fullmaktsgranskning för mötesdeltagare, ordnas på mötesplatsen mellan kl. 13.00-13.45.

Medlem som inte har möjlighet att delta i mötet fysiskt, kan delta via Google Meet-plattformen.

Möteslänken till distansmötet sänds per e-post till medlem som meddelat namn, kontaktuppgifter och fastighetsnummer samt vid behov bifogat fullmakt till kaj.mattsson@abofish.net senast tisdagen den 23.4.2024 kl. 16.00.

Vid stämman behandlas ärenden enligt fiskeriområdets stadgar.

Mötesdeltagare ombeds följa ovannämnda instruktioner, så att mötesdokumenten hinner granskas och röstlängden uppgöras innan mötet inleds. Mötesdeltagare skall vara förberedd på att kunna bevisa sin identitet. Mötesdeltagare skall kunna intyga sin rätt att företräda ett delägarlag eller en enskild fastighet samt vilken fastighetsregisterenhet rätten gäller.

Företrädare för fiskeriorganisationer och regionala natur- och miljöorganisationer, skall i enlighet med instruktionerna tillställa en fullmakt eller motsvarande dokument som påvisar deras rätt att delta i mötet.

Möteshandlingarna finns till påseende på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls likaså till påseende på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet senast den 8.5.2024 annonserats på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Besvärstiden löper därmed under tiden 15.5. – 13.6.2024.

Styrelsen

Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen varsinainen yleiskokous pidetään torstaina 25.4.2024 klo 14.00 Villa Landella (kokoushuone Andersson), Engelsbyntie 8, 25700 KEMIÖ. Jäsenten rekisteröinti ja valtakirjojen tarkastus järjestetään kokouspaikalla klo 13.00-13.45 välisenä aikana.

Jäsen, jolla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen fyysisesti, voi osallistua Google Meet-alustan kautta. Kokouslinkki etäkokoukseen lähetetään sähköpostitse jäsenelle, joka on ilmoittanut nimensä, yhteystietonsa ja kiinteistötunnuksensa sekä tarvittaessa liittänyt valtakirjan osoitteeseen kaj.mattsson@abofish.net viimeistään tiistaina 23.4.2024 klo 16.00.Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen säännönmukaiset asiat.

Kokouksen osallistujia pyydetään noudattamaan edellä mainittuja ohjeita, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja äänestysluettelo laatia ennen kokouksen alkua. Kokoukseen osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä. Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan oikeutensa edustamaan osakaskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä sekä mitä kiinteistörekisteriyksikköä oikeus koskee.

Kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajien on ohjeiden mukaisesti toimitettava valtakirja tai vastaava asiakirja, joka osoittaa heidän oikeutensa osallistua kokoukseen.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Yllä mainitun kokouksen päätöspöytäkirja liitteineen ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla. Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä kun nähtävänäolosta viimeistään 8.5.2024 on julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Valitusaika on näin ollen 15.5. – 13.6.2024.

Hallitus 

Bilagor till stämman_ Vuosikokouksen liitteet:

KUNGÖRELSE

Möteshandlingarna finns till påseende på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls likaså till påseende på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet senast den 8.5.2024 annonserats på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Besvärstiden löper därmed under tiden 15.5. – 13.6.2024.

KUULUTUS

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Yllä mainitun kokouksen päätöspöytäkirja liitteineen ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla. Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä kun nähtävänäolosta viimeistään 8.5.2024 on julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Valitusaika on näin ollen 15.5. – 13.6.2024.

Pargas/Parainen 2.5.2024

Kaj Mattsson,

verksamhetsledare

toiminnanjohtaja