FÖRSTAHANDS-UPPKÖP AV FISK FÅNGAD I HAVET

Från början av år 2016 behandlas alla uppköpsanmälningar gällande fiskfångster från havsområdet centralt vid Egentliga Finlands NTM-central. Detta brev sänds till alla regi-strerade uppköpare som anmält sig som förstahandsuppköpare. I fall Ni inte längre fun-gerar som förstahandsuppköpare av fisk, vänligen meddela detta till Egentliga Finlands NTM-central. pga. att kontaktuppgifterna nödvändigvis inte är uppdaterade på en tid, om-bedes Ni per e-post meddela kontaktuppgifterna till den person/de personer som ansva-rar förstahandsuppköpen (titel, telefon, adress och e-postadress). Meddelandet skall skickas till NTM-centralen kontaktuppgifterna finns nertill.

Lagstiftningen som berör fiskeövervakningen:

Statsrådets nya förordning om laxfisket trädde i kraft den 29.4.2017. (SRf 236/2017). I enlighet med förordningens § 9 sänder NTM-centralen årligen, till dem som innehar en aktörsspecifik laxkvot, identifieringsmärken (id-märken) som avses i lagen (1048/2016) § 25 1 mom. gällande det nationella verkställandet av den Europeiska Unionens gemen-samma fiskeripolitik motsvarande det antal laxar som ingår i den aktörsspecifika laxkvo-ten. Varje id-märke förses med namnet på ifrågavarande innehavare av en aktörsspecifik laxkvot, aktörens registernummer i registret över kommersiella fiskare samt en märkes-specifik löpande nummerserie motsvarande antalet laxar i den aktörsspecifika kvoten. Id-märken som gäller laxkvoten för Finska viken är försedda med bokstaven S.

Fångad lax skall i samband med fångsten förses med id-märken i enlighet med den lö-pande nummerserien. Id-märket skall finnas fäst vid laxen från fångstögonblicket un-der den tid laxen finns ombord på fiskefartyget. På lax som säljs hel skall id-märket finnas fäst under lagring och fram till förstahandsförsäljningen samt även i parti-och detaljhandeln. Endast kommersiella fiskare som innehar en aktörsspecifik laxkvot har rätt att sälja sin fångst. Hel lax som säljs utan id-märke ses som fisk som IUU-fångad fisk och affärsverksamhet i direkt anknytning till detta kan fylla kriteriet för alvarlig överträdelse

Lagen om den gemensamma fiskeripolitikens påföljdssystem och övervakning (1188/2014) trädde i kraft den 1.1.2015. Lagen strävar till att förbättra efterlevnaden av stadgandena i EU:s gemensamma fiskeripolitik. I lagen stadgas bl.a. om regleringen av

fisket och fångstanmälningarna samt definieras försummelser och de påföljder som följer därav (20 §, 49 § och 51 §).

Om förstahandsuppköparens skyldigheter stadgas i EU:s övervakningsförordning (1224/2009) i artiklarna 56 – 68.

Genom lag 1188/2014 ändrades straffsystemet så att det från att ha varit brottsbaserat blev administrativt. I enlighet med påföljdssystemet överför NTM-centralernas övervak-ningsmyndigheter sina iakttagelser av misstänkta överträdelser till Landsbygdsverket för behandling. Landsbygdsverket kan påföra överträdelseavgifter för gärningar och försum-melser som strider mot bestämmelserna. En försummelse som definierats i lagen är un-derlåtenhet att fylla i och lägga fram uppköpsanmälningar, vilket inbegriper bl.a. förse-nade uppköpsanmälningar. Överträdelseavgiftens storlek är som minst 300 euro. Om Ni vill undvika överträdelseavgifter, måste anmälningarna göras i tid. Påföljdsavgiften av allvarliga överträdelser är minst 2 000 euro.

Anmälningarna av förstahandsuppköp

Uppköps/försäljningshändelser för fisk fångad i havet skall anmälas enligt förordningen 1224/2009 elektroniskt till NTM-centralen inom 24 timmar (artikel 63) och pappersan-mälningar skall vara insända inom 48 timmar (artikel 62) från uppköpet av fångsten. För att säkerställa spårbarheten av fångsten är det viktigt att det i försäljningsanmälan framgår fiskarens namn samt FIN-numret på den båt som använts vid fisket. Framförallt betonas anmälningen av kvoterade fiskarter (strömming, vassbuk, lax, torsk och rödspätta)

Blanketterna

Via denna länk till fiskuppköpsanmälan (ostoilmoitus) kan man printa ut en pappersvers-ion av anmälan. Om länken till blanketterna inte fungerar kan man vända sig till de per-soner på NTM-centralen som handhar dessa ärenden. Oberoende av var fångsten lan-dats skall pappersblanketten returneras till regionkontoren vid NTM-centralen i Egentliga Finland enligt följande:

Till regionkontoret i Nyland (PB 36, 00521 HELSINGFORS) för lossningar från Lappland, Norra Österbotten, Sydöstra Finland och Nyland.

Till regionkontoret i Österbotten (PB 131, 65101 VASA) för lossningar från Öster-botten och Mellersta Österbotten.

Till regionkontoret i Egentliga-Finland (PB 236, 20101 ÅBO) för lossningar från Egentliga Finland och Satakunda.

I fall anmälan gjorts på papper och sänts per post är det poststämpeln på returkuvertet som avgör returneringstiden. I fall poststämpeln saknas eller om den inte kan tydas, anses anmälan ha anlänt i enlighet med NTM-centralens ankomststämpling. För att undvika onödiga oklarheter och förseningar som beror på postens gång rekommenderas alla upp-köpare att ta i bruk den elektroniska anmälan. Den elektroniska anmälan fungerar snabbt och framkomsten är säkrare. I fall en per post insänd blankett försvinner på vägen är ansvaret uppköparens och följden är att ärendet behandlas i påföljdssystemet. Tilläggs-uppgifter och instruktioner för den elektroniska anmälan ges av Jari Hakala (050 312 8678, (jari.hakala@ely-keskus.fi).

Tilläggsuppgifter:

Helsingfors

Markku Nousiainen 0295 020 988 markku.nousiainen@ely-keskus.fi

Åbo

Niklas Ulenius 0295 023 026 niklas.ulenius@ely-keskus.fi

Vasa

Jukka Lähde 0295 028 591 jukka.lahde@ely-keskus.fi

Elektroniska anmälningar

Jari Hakala 0295 028 554 jari.hakala@ely-keskus.fi

Bild på laxmärket: