Stämma / Yleiskokous 2023

Kimitoön-Finby fiskeriområdes ordinarie stämma hålls fredagen den 21.4.2023 kl. 14.00 på Villa Lande, Engelsbyvägen 8, 25700 KIMITO. Anmälning och fullmaktsgranskning för mötesdeltagare, ordnas på mötesplatsen mellan kl. 13.00-13.45.

Medlem som inte har möjlighet att delta i mötet fysiskt, kan delta via Teams-plattformen. Möteslänken till distansmötet sänds per e-post till medlem som meddelat namn, kontaktuppgifter och fastighetsnummer samt vid behov bifogat fullmakt till olav.granstrom@abofish.net senast onsdagen den 19.4.2023 kl. 16.00. Vid stämman behandlas ärenden enligt fiskeriområdets stadgar.

Mötesdeltagare ombeds följa ovannämnda instruktioner, så att mötesdokumenten hinner granskas och röstlängden uppgöras innan mötet inleds. Mötesdeltagare skall vara förberedd på att kunna bevisa sin identitet. Mötesdeltagare skall kunna intyga sin rätt att företräda ett delägarlag eller en enskild fastighet samt vilken fastighetsregisterenhet rätten gäller.

Företrädare för fiskeriorganisationer och regionala natur- och miljöorganisationer, skall i enlighet med instruktionerna tillställa en fullmakt eller motsvarande dokument som påvisar deras rätt att delta i mötet.

Möteshandlingarna finns till påseende på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls likaså till påseende på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet senast den 5.5.2023 annonserats på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Besvärstiden löper därmed under tiden 12.5. – 11.6.2023.

Styrelsen

Bilagor till stämman:

Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen varsinainen yleiskokous pidetään perjantaina 21.4.2023 klo 14.00 Villa Landella, Engelsbyntie 8, 25 700 KEMIÖ. Jäsenten rekisteröinti ja valtakirjojen tarkastus järjestetään kokouspaikalla klo 13.00-13.45. välisenä aikana.

Jäsen, jolla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen fyysisesti, voi osallistua Teams-alustan kautta. Kokouslinkki etäkokoukseen lähetetään sähköpostitse jäsenelle, joka on ilmoittanut nimensä, yhteystietonsa ja kiinteistötunnuksensa sekä tarvittaessa liittänyt valtakirjan osoitteeseen olav.granstrom@abofish.net viimeistään keskiviikkona 19.4.2023 klo 16.00. Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen säännönmukaiset asiat.

Kokouksen osallistujia pyydetään noudattamaan edellä mainittuja ohjeita, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja äänestysluettelo laatia ennen kokouksen alkua. Kokoukseen osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä. Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan oikeutensa edustamaan osakaskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä sekä mitä kiinteistörekisteriyksikköä oikeus koskee.

Kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajien on ohjeiden mukaisesti toimitettava valtakirja tai vastaava asiakirja, joka osoittaa heidän oikeutensa osallistua kokoukseen.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Yllä mainitun kokouksen päätöspöytäkirja liitteineen ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla. Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä kun nähtävänäolosta viimeistään 5.5.2023 on julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Valitusaika on näin ollen 12.5. – 11.6.2023.

Hallitus

Yleiskokouksen liitteet:

Kungörelse

Kimitoön-Finby fiskeriområdes stämma hölls den 21.4.2023. Vid stämman godkändes verksamhetsberättelse och bokslut 2022, fattades beslut om fiskeriområdets verksamhets- och budgetplan för år 2023, valdes ordförande, viceordförande och revisor, beslöts om fördelning av år 2022 ersättningar åt vattenägare.

Möteshandlingarna finns till påseende på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls likaså till påseende på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet senast den 5.5.2023 annonserats på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Besvärstiden löper därmed under tiden 12.5. – 11.6.2023.

Kuulutus

Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen yleiskokous pidettiin 21.4.2023. Yleiskokouksessa päätettiin hyväksyä vuoden 2022 toimintakeromusta ja tilinpäätöstä, kalatalousalueen vuoden 2023 toiminta ja varainkäyttösuunnitelmasta, valittiin puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa sekä tilintarkastajaa, päätettiin vuoden 2022 vesialueenomistajille maksettavista omistajakorvauksista.

Yllämainitun kokouksen päätöspöytäkirja liitteineen ovat nähtävänä 30 päivän ajan Kemiösaaren virkatalolla, Vretaantie 19, 25700 Kemiö sekä kalatalousalueen nettisivulla www.abofisk.net. Nähtävänäoloaika katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä kun nähtävänäolosta on julkaistu ilmoitus 14.5.2021 virallisessa lehdessä. Valitusaika on näin ollen 21.5. – 19.6.2021.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Yllä mainitun kokouksen päätöspöytäkirja liitteineen ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla. Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä kun nähtävänäolosta viimeistään 5.5.2023 on julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Valitusaika on näin ollen 12.5. – 11.6.2023.

Pargas/Parainen 3.5.2023

Kaj Mattsson,

verksamhetsledare toiminnanjohtaja