Extra stämma / Ylimääräinen yleiskokous 2021

Korpo-Houtskär-Iniö fiskeriområde håller en extra stämma tisdagen den 2.11.2021 kl. 11.00. på hotell Kalkstrand (Salongen, vån 1), Strandvägen 1, 21600 PARGAS.
Anmälning och fullmaktsgranskning för mötesdeltagare, ordnas på mötesplatsen mellan kl. 10.00-11.00.
Medlem som inte har möjlighet att delta i mötet fysiskt, kan delta via Teams-plattformen.
Möteslänken till distansmötet sänds per e-post till medlem som meddelat namn, kontaktuppgifter och fastighetsnummer samt vid behov bifogat fullmakt till olav.granstrom@abofish.net senast fredagen den 29.10.2021 kl. 16.00.

På stämman granskas och fastställs Korpo-Houtskär-Iniö fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan (NVP).

Mötesdeltagare ombeds följa ovannämnda instruktioner, så att mötesdokumenten hinner granskas och röstlängden uppgöras innan mötet inleds. Mötesdeltagare skall vara förberedd på att kunna bevisa sin identitet. Mötesdeltagare skall kunna intyga sin rätt att företräda ett delägarlag eller en enskild fastighet samt vilken fastighetsregisterenhet rätten gäller.
Företrädare för fiskeriorganisationer och regionala natur- och miljöorganisationer, skall i enlighet med instruktionerna tillställa en fullmakt eller motsvarande dokument som påvisar deras rätt att delta i mötet.

Möteshandlingarna finns till påseende på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls likaså till påseende på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet senast den 17.11.2021 annonserats på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net.
Besvärstiden löper därmed under tiden 24.11. – 23.12.2021.
Styrelsen

Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalue pitää ylimääräisen yleiskokouksen tiistaina 2.11.2021 klo 11.00. hotelli Kalkstrandissa (Salonki, 1. krs), Rantatie 1, 21600 PARAINEN.
Jäsenten rekisteröinti ja valtakirjojen tarkastus järjestetään kokouspaikalla klo 10.00-11.00. välisenä aikana.
Jäsen, jolla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen fyysisesti, voi osallistua Teams-alustan kautta
Kokouslinkki etäkokoukseen lähetetään sähköpostitse jäsenelle, joka on ilmoittanut nimensä, yhteystietonsa ja kiinteistötunnuksensa sekä tarvittaessa liittänyt valtakirjan osoitteeseen olav.granstrom@abofish.net viimeistään perjantaina 29.10.2021 klo 16.00.

Kokouksessa tarkastetaan ja vahvistetaan Korppoon-Houtskarin-Iniön kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (KHS).

Kokouksen osallistujia pyydetään noudattamaan edellä mainittuja ohjeita, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja äänestysluettelo laatia ennen kokouksen alkua. Kokoukseen osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä. Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan oikeutensa edustaa osakaskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä sekä mitä kiinteistörekisteriyksikköä oikeus koskee.
Kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajien on ohjeiden mukaisesti toimitettava valtakirja tai vastaava asiakirja, joka osoittaa heidän oikeutensa osallistua kokoukseen.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Yllä mainitun kokouksen päätöspöytäkirja ja liitteet ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla.
Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun tieto nähtävänäolosta viimeistään 17.11.2021 on julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net.
Valitusaika on näin ollen 24.11. – 23.12.2021.
Hallitus