Stämma / Yleiskokous 2021

Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområdes ordinarie stämma hålls tisdagen den 27.4.2021
kl. 11.00 till följd av gällande restriktioner under Coronapandemin i första hand som ett distansmöte via Teams-plattformen.
Möteslänken till distansmötet sänds per e-post till medlem som meddelat namn, kontaktuppgifter och fastighetsnummer samt vid behov bifogat fullmakt till olav.granstrom@abofish.net senast fredagen den 23.4.2021.

Medlem som inte har möjlighet att delta i mötet på distans via Teams, kan delta fysiskt i mötet som hålls tisdagen den 27.4.2021 kl. 11.00 i hotell Kalkstrand (Salongen, 1 vån), Strandvägen 1, 21600 PARGAS.
Anmälning och fullmaktsgranskning för medlem som fysiskt ämnar delta i mötet, ordnas på mötesdagen mellan kl. 9.00-10.30.

Vid stämman behandlas ärenden enligt fiskeriområdets stadgar. Mötesdeltagare ombeds följa ovannämnda instruktioner, så att mötesdokumenten hinner granskas och röstlängden uppgöras innan mötet inleds. Mötesdeltagare skall vara förberedd på att kunna bevisa sin identitet. Mötesdeltagare skall kunna intyga sin rätt att företräda ett delägarlag eller en enskild fastighet samt vilken fastighetsregisterenhet rätten gäller.

Företrädare för fiskeriorganisationer och regionala natur- och miljöorganisationer, skall i enlighet med instruktionerna tillställa en fullmakt eller motsvarande dokument som påvisar deras rätt att delta i mötet.

Möteshandlingarna finns till påseende på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls likaså till påseende på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet senast den 14.5.2021 annonserats på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Besvärstiden löper därmed under tiden 21.5. – 19.6.2021.

Styrelsen

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueen varsinainen yleiskokous pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 11.00. Koronapandemian aikana vallinneiden rajoitusten vuoksi, pääasiassa etäkokouksena Teams-alustan kautta.
Kokouslinkki etäkokoukseen lähetetään sähköpostitse jäsenelle, joka on ilmoittanut nimensä, yhteystietonsa ja kiinteistötunnuksensa sekä tarvittaessa liittänyt valtakirjan osoitteeseen olav.granstrom@abofish.net viimeistään perjantaina 23.4.2021. 

Jäsen, jolla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen etänä Teamsin kautta, voi fyysisesti osallistua kokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 11.00 hotelli Kalkstrandissa (Salonki, 1. krs), Rantatie 1, 21600 PARAINEN.
Rekisteröinti ja valtakirjojen tarkastus jäsenille, jotka aikovat osallistua kokoukseen fyysisesti, järjestetään kokouspäivänä klo 9.00-10.30. välisenä aikana.

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen säännönmukaiset asiat. Kokouksen osallistujia pyydetään noudattamaan edellä mainittuja ohjeita, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja äänestysluettelo laatia ennen kokouksen alkua. Kokoukseen osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä. Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan oikeutensa edustamaan osakaskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä sekä mitä kiinteistörekisteriyksikköä oikeus koskee.

Kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajien on ohjeiden mukaisesti toimitettava valtakirja tai vastaava asiakirja, joka osoittaa heidän oikeutensa osallistua kokoukseen.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Yllä mainitun kokouksen päätöspöytäkirja liitteineen ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla. Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä kun nähtävänäolosta viimeistään 14.5.2021 on julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Valitusaika on näin ollen 21.5. – 19.6.2021.

Hallitus