Yrkesfisket

I Åboland finns ett småskaligt kustfiske med nät och/eller ryssjor samt ett trålfiske. Totalt fanns år 2015, 95 st registrerade yrkesfiskare i Åboland. Åbolands Fiskarförbund utför årligen förfrågningar gällande fångsterna och sammanställer en egen statistik. De tre viktigaste fångstarterna i fjällfisket är gös, abborre och sik som tillsammans utgör ca. 70 % av den sammanlagda yrkesmässiga fångsten. I Åboland förekommer inget yrkesmässigt fiske efter lax utan laxen fås som bifångst i det övriga fjällfisket. Bifogat tabell över de yrkesmässiga fiskfångsterna i Åboland under de senaste åren.

Största delen av fisket efter strömming och vassbuk sker med trål, men ännu finns några fiskare som fiskar med skötar. Totalt fiskas ca. 8,0 miljoner kg strömming per samt 1,0 miljon kg vassbuk där 70 % går till foder.

Statistik

Uppföljningen av fiskandet av de av EU kvoterade fiskarterna finns här

Fisktransporter och kylutrymmen

Avstånden från fiskeplatserna i den Åbolands skärgården in till fiskmarknaderna är långa. För tillfället finns ingen statsstödd fisktransportlinje i Åboland! På Kimitoön finns två kyllager ett i Dalsbruk centrum (endast kyl, som administreras av Cafe Four C Holmberg) samt i Vreta Kimito (is och kyl, administreras av Håkan Wennström Kimito Fiskargille). I Sundvik Västanfjärd finns is och kylutrymme (Kimitoöns kommuns).

I Pargas finns i Käldinge frysutrymme med ismaskin (dessa administreras av Jörgen Andersson). På Iniö finns ett kyl i Kannvik (administreras av Iniö Fiskeområde/Lasse Lindberg).

Hemförädling

Förädling av fisk hör av hävd hemma i skärgården. Den som en sommarmorgon fått smaka nyrökt flundra eller en ruskig höstdag nyrökt böckling, glömmer aldrig dessa smakupplevelser. Skärifiskarnas utveckling av hemförädlingen omfattar bland annat filering genast efter fångsten i specialinredda utrymmen, tillredning och förpackning av en lång rad fiskdelikatesser, kylhanterad fisk med mera. Skärgårdshavets kunniga yrkesmän står för en fortlöpande produktutveckling inom fiskförädling och distribution.

Fiskevatten ibruk

Yrkesfiske ” framtidens näring”

Yrkesfisket är en traditionell skärgårdsnäring som utgör en del av en livskraftig skärgårds- och kustkultur. I Skärgårds- och Bottenhavet finns idag ca. 250 yrkesfiskare och lika många som har fisket som binäring eller som fiskar tillfälligt för försäljning. Fiskarnas antal har ständigt minskat, fastän våra fiskstammar t.o.m. skulle tåla ett ökat fisketryck. Yrkesfisket är en del av fiskevattenvården.

Tillgången till fiskevatten

Den moderna fiskenäringen förutsätter fiskemöjligheter där fisken rör sig under olika årstider. Konsumenten och fiskförädlingsindustrin kräver jämn tillgång på fisk året om speciellt vad gäller färsk fisk. För att trygga denna tillgång borde nya fiskare rekryteras till branschen. Den nya fiskaren, oftast utan egna fiskevatten, upplever vid inträde i branschen svårigheter med att få tillgång till fiskevatten och fångstplatser. Vattenområdena längs fiskens vandringsleder är ofta uppdelade i flere små privatägda skiften och samfälligheter. För yrkesfisket betyder splittringen av vattnen, och ändringar i människors värderingar, problem med att få tillgång till fiskevatten.

Fiskevattnen i bruk – yrkesfiske och fritidsanvändning

För att erhålla fiskevatten i Skärgårds- och Bottenhavet har fiskerinäringens rådgivning tillsammans med Egentliga-Finlands TE-central startat det EU-finansierade projektet “Fiskevattnen i bruk”. Dess målsättning är att finna de vattenägare vilka är villiga att erbjuda fisketillstånd åt yrkesfiskare. I projektet uppmärksammas såväl vattenägarnas egen fritidsanvändning, som yrkesfiskarnas användning av samma vattenområden. Fisketillstånd kan även beviljas för en viss tid av året, emedan yrkesfiskaren mestadels rör sig på vattnen utanför semestersäsongen under vår och höst.

Förutom den ersättning för fiskelovet som yrkesfiskaren erlägger kan vattenägaren även finna andra fördelar med att tillåta yrkesfiske på sina vatten. Till exempel kan fiskaren hålla ett vakande öga på tomma fritidshus. Villkoren för fiskelov varierar och bygger alltid på avtal och överenskommelser mellan vattenägaren och fiskaren.

Denna information tilldelas sådana vattenägare, vilka potentiellt skulle kunna ha möjlighet att hyra ut sina fiskevatten eller en del av dem för yrkesfiskebruk. Våra kontaktpersoner fungerar som länkar mellan vattenägarna och yrkesfiskarna.

Kontaktpersoner:

Åboland, Olav Granström 02 458 5100