Beslut om Fiskeriområdesgränserna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Fin-land har 13.12.2017 med stöd av 22 § i lagen om fiske (379/2015) fattat beslut om de nya fiskeriområdenas gränser. Handlingarna hölls framlagda till den 19.1.2018. Den som är missnöjd med beslutet får söka ändring i det genom att lämna in besvär hos Åbo Förvaltningsdomstol. Ifall någon inte varit nöjd med beslutet skall besvär inlämnas till Förvaltningsdomstol. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicera-des i den officiella tidningen 13.12.2017. Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland tillsatte i enlighet med den nya lagen om fiske tio regionala fiskerisamarbetsgrupper i början av år 2016. Samarbetsgruppernas medlemmar utgörs av representanter från fiskeområdena, fiskeri- och miljöorganisationerna, forskningen, förvaltningen och landskapsförbunden samt inom samernas hembygdsområde representanter från Sametinget. Samarbetsgruppernas första uppgift var att till närings-, trafik-och miljöcentralerna utarbeta ett förslag om fiskeriområdesindelningen på sitt verksamhetsområde. Samarbetsgrupperna lade fram sina förslag i slutet av år 2016.

Fiskerimyndigheterna höll de regionala samarbetsgruppernas förslag och kartor baserade på förslagen för påseende på sina internetsidor samtidigt i hela landet under tiden 31.1.2017 – 31.3.2017. Samarbetsgrupper och deras medlemsorganisationer, jord- och skogsbruksministeriet och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK informerades om förslagens påseende. Information om påseendet publicerades också i Officiella tidningen 3.2.2017. Av förslagen gavs sammanlagt ca 150 utlåtanden och påminnelser. Besluten om de 118 fiskeriområdenas gränser följer huvudsakligen samarbetsgruppernas förslag. Eftersom det är i allmänt intresse att få fiskeriområdena att börja sin verksamhet i början av år 2019, i enlighet med tidtabellen i lagen om fiske, ska besluten iakttas även om ändring söks.

Länk till de lokala besluten med kartor: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/paatokset-kalatalousaluerajoista?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406#.Wl8YkMK6yvE