Stöd för fångstskador förorsakade av sälar och skarvar

Jord- och skogsbruksministeriet har den 11.6.2019 (Diarnr: 939/03.09.00/2019)  har gjort beslut om att öppna ansökningsförfarandet för stöd för skador förorsakade av sälar och skarvar. Ansökningsförfarande gäller de skador på fångst som uppstått under år 2018. Ansökningstiden upphör den 30.9.2019. De lokala Fiskarförbundet hjälper yrkesfiskare att fylla i blanketterna och ger råd om ansökningsförfarandet.

Allmän dataskyddsförordning GDPR

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR träder ikraft den 25.5.2018. Åbolands Fiskarförbund upprätthåller register och e-postlistor. Flera register baserar sig på skötsel av lagstadgade uppgifter. Lagstadgade register är medlemsregister, register över vattenfastigheter- och ägare för uträkning av ersättningar för användandet av privata vatten för allmänrättsligt fiske. Åbolands Fiskarförbund har även listor för fakturering samt e-postlistor för förmedling av information till sina medlemmar (fiskeområden, delägarlag och yrkesfiskare). För tidningen Fiskarposten upprätthålls ett prenumerationsregister med namn och adress dit tidningen skall skickas samt kontaktuppgifter (namn, adress, e-post, telefon) för faktureringen. Ifall ni vill ha uppgifter om er själv och i vilka register ni förekommer, eller om ni vill att era uppgifter avlägsnas från något register eller e-postlista, tag kontakt med verksamhetsledare Kaj Mattsson, tel: 0400 – 573 474, e-post: kaj.mattsson(at)abofish.net.

Beslut om Fiskeriområdesgränserna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Fin-land har 13.12.2017 med stöd av 22 § i lagen om fiske (379/2015) fattat beslut om de nya fiskeriområdenas gränser. Handlingarna hölls framlagda till den 19.1.2018. Den som är missnöjd med beslutet får söka ändring i det genom att lämna in besvär hos Åbo Förvaltningsdomstol. Ifall någon inte varit nöjd med beslutet skall besvär inlämnas till Förvaltningsdomstol. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicera-des i den officiella tidningen 13.12.2017. Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland tillsatte i enlighet med den nya lagen om fiske tio regionala fiskerisamarbetsgrupper i början av år 2016. Samarbetsgruppernas medlemmar utgörs av representanter från fiskeområdena, fiskeri- och miljöorganisationerna, forskningen, förvaltningen och landskapsförbunden samt inom samernas hembygdsområde representanter från Sametinget. Samarbetsgruppernas första uppgift var att till närings-, trafik-och miljöcentralerna utarbeta ett förslag om fiskeriområdesindelningen på sitt verksamhetsområde. Samarbetsgrupperna lade fram sina förslag i slutet av år 2016.

Fiskerimyndigheterna höll de regionala samarbetsgruppernas förslag och kartor baserade på förslagen för påseende på sina internetsidor samtidigt i hela landet under tiden 31.1.2017 – 31.3.2017. Samarbetsgrupper och deras medlemsorganisationer, jord- och skogsbruksministeriet och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK informerades om förslagens påseende. Information om påseendet publicerades också i Officiella tidningen 3.2.2017. Av förslagen gavs sammanlagt ca 150 utlåtanden och påminnelser. Besluten om de 118 fiskeriområdenas gränser följer huvudsakligen samarbetsgruppernas förslag. Eftersom det är i allmänt intresse att få fiskeriområdena att börja sin verksamhet i början av år 2019, i enlighet med tidtabellen i lagen om fiske, ska besluten iakttas även om ändring söks.

Länk till de lokala besluten med kartor: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/paatokset-kalatalousaluerajoista?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406#.Wl8YkMK6yvE

Fiskevårdsavgiften 2018 kan betalas efter riksdagen har bestämt priset

Regeringen föreslår till Riksdagen att fiskevårdsavgiften skulle höjas från 39 euro till 45 euro. Forststyrelsen kan börja sälja fiskevårdsavgifter 2018 först efter Riksdagen kommit överens om priset.

Efter riksdagsbeslutet kan fiskevårdsavgifter skaffas på Eräluvat-webbtjänsten, via tjänstnumret 020 692424 eller på R-Kioskerna.

Om Riksdagen godkänner regeringens förslag kostar årets fiskevårdsavgift i framtiden 45 euro, avgiften för en vecka 15 euro och avgiften för ett dygn sex euro.

FÖRSTAHANDS-UPPKÖP AV FISK FÅNGAD I HAVET

Från början av år 2016 behandlas alla uppköpsanmälningar gällande fiskfångster från havsområdet centralt vid Egentliga Finlands NTM-central. Detta brev sänds till alla regi-strerade uppköpare som anmält sig som förstahandsuppköpare. I fall Ni inte längre fun-gerar som förstahandsuppköpare av fisk, vänligen meddela detta till Egentliga Finlands NTM-central. pga. att kontaktuppgifterna nödvändigvis inte är uppdaterade på en tid, om-bedes Ni per e-post meddela kontaktuppgifterna till den person/de personer som ansva-rar förstahandsuppköpen (titel, telefon, adress och e-postadress). Meddelandet skall skickas till NTM-centralen kontaktuppgifterna finns nertill.

Lagstiftningen som berör fiskeövervakningen:

Statsrådets nya förordning om laxfisket trädde i kraft den 29.4.2017. (SRf 236/2017). I enlighet med förordningens § 9 sänder NTM-centralen årligen, till dem som innehar en aktörsspecifik laxkvot, identifieringsmärken (id-märken) som avses i lagen (1048/2016) § 25 1 mom. gällande det nationella verkställandet av den Europeiska Unionens gemen-samma fiskeripolitik motsvarande det antal laxar som ingår i den aktörsspecifika laxkvo-ten. Varje id-märke förses med namnet på ifrågavarande innehavare av en aktörsspecifik laxkvot, aktörens registernummer i registret över kommersiella fiskare samt en märkes-specifik löpande nummerserie motsvarande antalet laxar i den aktörsspecifika kvoten. Id-märken som gäller laxkvoten för Finska viken är försedda med bokstaven S.

Fångad lax skall i samband med fångsten förses med id-märken i enlighet med den lö-pande nummerserien. Id-märket skall finnas fäst vid laxen från fångstögonblicket un-der den tid laxen finns ombord på fiskefartyget. På lax som säljs hel skall id-märket finnas fäst under lagring och fram till förstahandsförsäljningen samt även i parti-och detaljhandeln. Endast kommersiella fiskare som innehar en aktörsspecifik laxkvot har rätt att sälja sin fångst. Hel lax som säljs utan id-märke ses som fisk som IUU-fångad fisk och affärsverksamhet i direkt anknytning till detta kan fylla kriteriet för alvarlig överträdelse

Lagen om den gemensamma fiskeripolitikens påföljdssystem och övervakning (1188/2014) trädde i kraft den 1.1.2015. Lagen strävar till att förbättra efterlevnaden av stadgandena i EU:s gemensamma fiskeripolitik. I lagen stadgas bl.a. om regleringen av

fisket och fångstanmälningarna samt definieras försummelser och de påföljder som följer därav (20 §, 49 § och 51 §).

Om förstahandsuppköparens skyldigheter stadgas i EU:s övervakningsförordning (1224/2009) i artiklarna 56 – 68.

Genom lag 1188/2014 ändrades straffsystemet så att det från att ha varit brottsbaserat blev administrativt. I enlighet med påföljdssystemet överför NTM-centralernas övervak-ningsmyndigheter sina iakttagelser av misstänkta överträdelser till Landsbygdsverket för behandling. Landsbygdsverket kan påföra överträdelseavgifter för gärningar och försum-melser som strider mot bestämmelserna. En försummelse som definierats i lagen är un-derlåtenhet att fylla i och lägga fram uppköpsanmälningar, vilket inbegriper bl.a. förse-nade uppköpsanmälningar. Överträdelseavgiftens storlek är som minst 300 euro. Om Ni vill undvika överträdelseavgifter, måste anmälningarna göras i tid. Påföljdsavgiften av allvarliga överträdelser är minst 2 000 euro.

Anmälningarna av förstahandsuppköp

Uppköps/försäljningshändelser för fisk fångad i havet skall anmälas enligt förordningen 1224/2009 elektroniskt till NTM-centralen inom 24 timmar (artikel 63) och pappersan-mälningar skall vara insända inom 48 timmar (artikel 62) från uppköpet av fångsten. För att säkerställa spårbarheten av fångsten är det viktigt att det i försäljningsanmälan framgår fiskarens namn samt FIN-numret på den båt som använts vid fisket. Framförallt betonas anmälningen av kvoterade fiskarter (strömming, vassbuk, lax, torsk och rödspätta)

Blanketterna

Via denna länk till fiskuppköpsanmälan (ostoilmoitus) kan man printa ut en pappersvers-ion av anmälan. Om länken till blanketterna inte fungerar kan man vända sig till de per-soner på NTM-centralen som handhar dessa ärenden. Oberoende av var fångsten lan-dats skall pappersblanketten returneras till regionkontoren vid NTM-centralen i Egentliga Finland enligt följande:

Till regionkontoret i Nyland (PB 36, 00521 HELSINGFORS) för lossningar från Lappland, Norra Österbotten, Sydöstra Finland och Nyland.

Till regionkontoret i Österbotten (PB 131, 65101 VASA) för lossningar från Öster-botten och Mellersta Österbotten.

Till regionkontoret i Egentliga-Finland (PB 236, 20101 ÅBO) för lossningar från Egentliga Finland och Satakunda.

I fall anmälan gjorts på papper och sänts per post är det poststämpeln på returkuvertet som avgör returneringstiden. I fall poststämpeln saknas eller om den inte kan tydas, anses anmälan ha anlänt i enlighet med NTM-centralens ankomststämpling. För att undvika onödiga oklarheter och förseningar som beror på postens gång rekommenderas alla upp-köpare att ta i bruk den elektroniska anmälan. Den elektroniska anmälan fungerar snabbt och framkomsten är säkrare. I fall en per post insänd blankett försvinner på vägen är ansvaret uppköparens och följden är att ärendet behandlas i påföljdssystemet. Tilläggs-uppgifter och instruktioner för den elektroniska anmälan ges av Jari Hakala (050 312 8678, (jari.hakala@ely-keskus.fi).

Tilläggsuppgifter:

Helsingfors

Markku Nousiainen 0295 020 988 markku.nousiainen@ely-keskus.fi

Åbo

Niklas Ulenius 0295 023 026 niklas.ulenius@ely-keskus.fi

Vasa

Jukka Lähde 0295 028 591 jukka.lahde@ely-keskus.fi

Elektroniska anmälningar

Jari Hakala 0295 028 554 jari.hakala@ely-keskus.fi

Bild på laxmärket:

Överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk ska sökas så fort som möjligt – Ansökningsblanketten skickas per post

Lagen om det nationella genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske godkändes den 9 december 2016. Lagen och förordningen börjar gälla i dag den 12 december. Den största förändringen handlar om att man kommer att införa ett system med överlåtbara fiskenyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter i havsområdet i det finländska fastlandet.

Jord- och skogsbruksministeriet har skickat alla företagare och yrkesutövare som åren 2011 – 2015 fiskat eller år 2016 börjat fiska efter strömming eller vassbuk ett brev som innehåller en blankett för ansökan om överlåtbara nyttjanderätter samt ifyllningsanvisningar.  Det är enkelt och snabbt att fylla i blanketten.  Ansökningstiden har förlängts för att alla kommersiella fiskare som enligt fångstuppgifterna har möjlighet att söka överlåtbara nyttjanderätter ska få tillräckligt med tid att lämna in ansökan.

Ansökan som gäller laxfiske inleds i januari 2017.

Det är ytterst viktigt att de överlåtbara nyttjanderätterna fördelas så snabbt som möjligt för att alla fiskare som vill fiska efter strömming och vassbuk kan inleda verksamheten enligt det nya systemet så tidigt som möjligt i början av år 2017. Därför ska brevmottagarna omedelbart ta del av informationen och anvisningarna i brevet och sända ansökan till jord- och skogsbruksministeriet så fort som möjligt, helst via e-post. Tidsfristen löper ut den 28 december 2016, men för att snabba upp handläggningen ber ministeriet att blanketterna genast sänds efter att de är ifyllda. 

I stället för staten får de kommersiella fiskarna själva planera hur Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax ska nyttjas i fortsättningen. Målet är att förbättra företagens och yrkesutövarnas förmåga att planera och optimera det egna fisket efter efterfrågan på marknaden och på detta sätt förbättra fiskets lönsamhet.

Ytterligare information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, risto.lampinen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 458
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, orian.bondestam(at)mmm.fi, tfn 0295 162 458

källa: www.mmm.fi

Ansökan om överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk inleds

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott godkände i går sitt betänkande om lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Enligt betänkandet förordar utskottet införandet av ett system med överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter för havsområdet i det finländska fastlandet.

Systemet siktar till att flytta över ansvaret och möjligheterna att planera nyttjandet av Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax från staten till kommersiella fiskare. Målet är att förbättra företagens och yrkesutövarnas förmåga att planera och optimera det egna fisket efter efterfrågan på marknaden och på detta sätt förbättra fiskets lönsamhet.

Nästa vecka (21 – 25.11) kommer företag och yrkesutövare som under åren 2011 – 2015 och år 2016 bedrivit kommersiellt fiske efter strömming eller vassbuk och som kan få överlåtbara nyttjanderätter att få ett brev av jord- och skogsbruksministeriet. I brevet ingår en förhandsanmälningsblankett och en sammanställning av trål- och ryssjefångsterna av strömming och vassbuk under åren 2011 – 2015 eller år 2016, dvs. en fångsthistorik. Fångsthistoriken bygger på fångstuppgifterna i fiskerihushållningens centralregister som sågs över och korrigerades hösten 2016.

Ansökan om nyttjanderätter som gäller laxfiske inleds i januari 2017. Om detta informeras separat.

Det är ytterst viktigt att de överlåtbara nyttjanderätterna tilldelas så snabbt som möjligt för att alla fiskare som vill fiska efter strömming och vassbuk kan inleda verksamheten enligt det nya systemet så tidigt som möjligt i början av år 2017. Därför ska brevmottagarna omedelbart ta del av informationen och anvisningarna i brevet och sända förhandsanmälningsblanketten till jord- och skogsbruksministeriet så fort som möjligt, helst via e-post till kirjaamo@mmm.fi. Tidsfristen för att lämna in blanketten löper ut den 9 december 2016, men i händelse av eventuella oklarheter och för att snabba upp behandlingen ber ministeriet att blanketten sänds till ministeriet genast då den fyllts i och helst senast den 1 december 2016.

De som lämnar in blanketten ska vara beredda att under ansökningstiden 9 – 16 december 2016 bekräfta de uppgifter de gett i samband med förhandsanmälan.

Mer information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn p. 0295 162 458
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494

källa: www.mmm.fi

Bakgrundsinformation
 Jord- och skogsbruksministeriet tar beslut om överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk utifrån de fastställda förhandsanmälningarna. Information om besluten sänds till sökandena per e-post och brev. Därför är det mycket viktigt att sökandena ger sina e-postadresser, särskilt i de fall där sökanden utan dröjsmål vill ta del av beslutet. Postförsändelserna som innehåller beslutet om nyttjanderätterna åtföljs av en ansökningsblankett som sökanden använder för att ansöka om aktörsspecifika fiskekvoter för 2017 hos närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ansökningarna kan också sändas per e-post så att besluten vid behov kan tas innan trålfisket inleds vid årsskiftet. Närmare ansökningsanvisningar finns med i postförsändelsen med beslutet om överlåtbara nyttjanderätter.

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar de överlåtbara nyttjanderätterna mellan kommersiella fiskare som äger havsfiskefartyg i regel utifrån fångsthistoriken 2011–2015. En överlåtbar nyttjanderätt visar hur stor promilleandel innehavaren av nyttjanderätten är tillåten att använda av Finlands årliga fiskekvot. I fortsättningen kan överlåtbara nyttjanderätter överföras till en annan kommersiell fiskare som uppfyller kriterierna genom t.ex. försäljning. På basis av de överlåtbara nyttjanderätterna tilldelar närings-, trafik- och miljöcentralen aktörsspecifika årliga fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax. De aktörsspecifika fiskekvoterna är från och med ingången av år 2017 en förutsättning för bedrivandet av kommersiellt fiske. Det är framöver förbjudet att fiska strömming och vassbuk med trål och över två tusen kg strömming med ryssja per år samt att fiska lax utan en aktörsspecifik fiskekvot. För fiske efter strömming och vassbuk med nät behövs inte nyttjanderätter eller aktörsspecifika fiskekvoter.

Att lämna in blanketten är en förutsättning för att ett företag eller en yrkesutövare i fortsättningen kan bedriva kommersiellt fiske efter strömming eller vassbuk eller lax. Endast ett ytterst småskaligt kommersiellt fiske efter strömming och vassbuk är möjligt utan aktörsspecifika fiskekvoter som tilldelas utifrån de överlåtbara nyttjanderätterna. Även de kommersiella fiskare som inte längre fiskar, men som har fångsthistorik kan ansöka om överlåtbara nyttjanderätter och t.ex. sälja dem senare om de så vill. En person eller ett företag med fångsthistorik kan genom ett separat dokument också meddela att nyttjanderätterna överförs till en kommersiell fiskare som kan lägga till dem i sin ansökan. Man kan göra så även om personen eller företaget som överför sin fångsthistorik inte mera är en kommersiell fiskare eller inte skulle äga ett registrerat fiskefartyg.

Anmälan om bifångst av sälar

I lagen om fiske 62§ står skrivet att ”Innehavaren av ett fångstredskap ska utan dröjsmål underrätta Naturresursinstitutet om en säl eller tumlare fastnat i fångstredskapet”. Blanketter hittar man genom att klicka på följande länk: https://lomakkeet.luke.fi/hylje?lang=sv

Kustens fiskeritjänster informerar om EHFF stöd

Kustens fiskeritjänster meddelar om att en ny sida för Europeiska Hav- och fiskerifonden, EHFF 2014-2020. På sidan finns information om olika stöd till fiskerinäringen. Åbolands Fiskarförbund hjälper också med stödansökningar åt kommersiella fiskare i grupp 1. Sidan öppnas genom att klicka på länken (endast på finska): https://www.maaseutu.fi/fi/merijakalatalous/Sivut/etusivu.aspx

De svenska sidorna är under arbete: http://www.havsochfiskeri.fi/havsochfiskeri

Kontroll av fartygsspecifika fångstmängder

Kontroll av fartygsspecifika fångstmängder för omvandling av Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax till överlåtbara nyttjanderätter som fördelas till aktörerna (aktörsspecifika fiskekvoter).

Regeringen har 16.6.2016 gett en proposition (RP 103/2016 rd) till riksdagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Förslaget innehåller bl.a. ett system för överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter. Lagen avses träda i kraft 1.11.2016 och det ovan nämnda systemet 1.1.2017.

Överlåtbara nyttjanderätter till en kommersiell fiskare fördelas av jord-och skogsbruksministeriet på ansökan. Som grund används den fångst som den kommersiella fiskaren har fått under åren 2011–2015 inom ramen för Finlands fiskekvot för samma tid. Fiskefartyget eller fiske-fartygen som använts ska vara eller ha varit i den kommersiella fiskarens ägo. Denna fångst jämförs med den totala fångsten för alla sökandena, uträknad på samma sätt. Jord- och skogsbruksministeriet informerar om ansökningsförfarandet när det blir aktuellt.

På grund av den snäva tidtabellen har jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralen i Egentliga Finland kommit överens om att NTM-centralen i egenskap av behörig registerförare skickar de i central-registret för fiskerihushållningen sparade fartygsspecifika fångst-uppgifterna för förhandsgranskning till ägarna av fiskefartyg på vilka det fiskats lax med alla fångstredskap, vassbuk med trål samt strömming med ryssja eller trål.

I fråga om fångstuppgifterna ber NTM-centralen i Egentliga Finland att ni beaktar följande:

1) Om fartyget enligt registret har haft flera ägare under åren 2011– 2015, skickas fångstuppgifterna till alla ägare för den tid som fartyget har varit i deras ägo.

2) Om fartygsägaren har meddelat fångst utan fartygssignum (t.ex. på kustfiskeblanketten), har dessa fångster redovisats separat i bilagan. 2/2

Om en kommersiell fiskare har fångst som inte har hänförts till hans fartyg och vill att den räknas till godo när de aktörspecifika kvoterna fördelas, måste han komplettera fångstuppgifterna med FIN-signum för det fartyg eller de fartyg som använts för fisket.

Fiskerienheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland ber er kontrollera de bifogade fångstuppgifterna för åren 2011–2015 och meddela eventuella korrigeringsbehov med motivering senast 14.10.2016 per brev eller e-post till adressen:

NTM-centralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 ÅBO (Registratur) eller e-post: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi

Ytterligare upplysningar ges av fiskerimästare Aki Koskinen, tfn 0295 023 025 och fiskerimästare Lars Sundqvist, tfn 0295 028 628.

 

Top