Fiskeriområdenas första stämmor 2019

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sammankallar med stöd av 129 § i lagen om fiske (379/2015) varje fiskeriområde till sin första stämma. Kallelserna till stämman finns på NTM-centralens webbplats från och med den 2 januari 2019. Mötesprotokollen från de första stämmorna kommer även de att läggas ut på NTM-centralens webbplats inom utsatt tid efter stämman. Handlingarna finns även till påseende under tjänstetid på de enheter vid NTM-centralen som erbjuder fiskerihushållningstjänster.

Fiskeriområdenas möteskallelser publiceras som offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) bl.a. eftersom kontaktuppgifterna till fiskerättsinnehavarna inte heltäckande finns tillgängliga. Den offentliga delgivningen har publicerats i den officiella tidningen, på NTM-centralens webbplats och på anslagstavlorna hos de enheter som erbjuder fiskerihushållningstjänster.

Fiskeriområdets medlemmar (Lag om fiske 25 §) som bl.a. består av områdets fiskerättsinnehavare samt de nationella fiskeriorganisationerna är välkomna att delta i stämman. Även representanter från de regionala natur- och miljöorganisationerna och från Sametinget inom samernas hembygdsområde samt särskilt inbjudna sakkunniga kan delta i stämman.

I början av stämman ska deltagarna vara beredda på att bevisa sin identitet samt den fullmakt som bevisar rätten att vara medlem i fiskeriområdet. För att kunna konstatera att vattenområdets ägare, representanten för ett andelslag eller en sammanslutning för vattenområdets ägare har rätt att delta och yttra sig under stämman ska deltagaren kunna påvisa vilken fastighetsregisterenhet eller -enheter (fastighetsregisternummer) deltagaren representerar och som visar att han eller hon har en laglig rätt att representera dessa enheter. Det antal röster som vattenområdenas ägare innehar har graderats enligt vattenområdets hektar. Dessutom ska representanterna för fiskeriorganisationerna och de regionala natur- och miljöorganisationerna samt inom samernas hembygdsområde för Sametinget ha med sig en fullmakt eller motsvarande dokument som visar att de har rätt att delta i stämman. Frånvaro av någon av fiskeriområdets medlemmar hindrar inte handläggningen av ärendet och genomförandet av stämman.

Fiskeriområdets första stämma fattar bl.a. beslut om områdets konstituering, väljer styrelse och förbereder stadgarna för sin verksamhet som sedan skickas in till NTM-centralen för fastställande.