Stämma / Yleiskokous 2020

Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområdes ordinarie stämma 2020 hålls i hotell Kalkstrand (Salongen, 1 vån), Strandvägen 1, 21600 PARGAS, torsdagen den 24.9.2020 kl. 12.15. Fullmaktsgranskning och kaffe kl. 11.30.

Vid stämman behandlas ärenden enligt fiskeriområdets stadgar. Dessutom presenteras första utkastet av fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan för fiskeriområdets medlemmar.

– Mötesdeltagare ombeds infinna sig i god tid, så att mötesdokumenten hinner granskas och röstlängden uppgöras innan mötet inleds.
– Mötesdeltagare skall vara förberedd på att kunna bevisa sin identitet.
– Mötesdeltagare skall kunna intyga sin rätt att företräda ett delägarlag eller en enskild fastighet samt vilken fastighetsregisterenhet rätten gäller.
– Företrädare för fiskeriorganisationer och regionala natur- och miljöorganisationer, skall kunna uppvisa en fullmakt eller motsvarande dokument som påvisar deras r
ätt att delta i mötet.

Möteshandlingarna finns till påseende på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls likaså till påseende på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet den 9.10.2020 annonserats på fiskeriområdets internetsida https://abofisk.net. Besvärstiden löper därmed under tiden 16.10. – 14.11.2020.
Styrelsen

Bilagor:

_________________________________________________________________________

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueen varsinainen yleiskokous 2020 pidetään torstaina 24.9.2020 klo 12.15. hotelli Kalkstrandissa (Salonki, 1 kerros), Rantatie 1, 21600 Parainen. Valtakirjojen tarkastus ja kahvia klo 11.30.

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen säännönmukaiset asiat. Lisäksi kalatalousalueen jäsenille esitetään ensimmäinen luonnos kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta.

Pyydämme osallistujia saapumaan paikalle hyvissä ajoin, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja äänestysluettelo laatia ennen kokouksen alkua.
– Kokoukseen osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä.
– Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan oikeutensa edustamaan osakaskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä sekä mitä kiinteistörekisteriyksikköä oikeus koskee.
– Kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ympäristöjärjestöjen edustajilla tulee pystyä näyttämään valtakirjan tai vastaavan asiakirjan joka osoittaa heidän oikeutensa osallistua kokoukseen.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Yllä mainitun kokouksen päätöspöytäkirja liitteineen ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla. Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä kun nähtävänäolosta on 9.10.2020 julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla https://abofisk.net. Valitusaika on näin ollen 16.10. – 14.11.2020.
Hallitus

Liitteet: