Kontroll av fartygsspecifika fångstmängder

Kontroll av fartygsspecifika fångstmängder för omvandling av Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax till överlåtbara nyttjanderätter som fördelas till aktörerna (aktörsspecifika fiskekvoter).

Regeringen har 16.6.2016 gett en proposition (RP 103/2016 rd) till riksdagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Förslaget innehåller bl.a. ett system för överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter. Lagen avses träda i kraft 1.11.2016 och det ovan nämnda systemet 1.1.2017.

Överlåtbara nyttjanderätter till en kommersiell fiskare fördelas av jord-och skogsbruksministeriet på ansökan. Som grund används den fångst som den kommersiella fiskaren har fått under åren 2011–2015 inom ramen för Finlands fiskekvot för samma tid. Fiskefartyget eller fiske-fartygen som använts ska vara eller ha varit i den kommersiella fiskarens ägo. Denna fångst jämförs med den totala fångsten för alla sökandena, uträknad på samma sätt. Jord- och skogsbruksministeriet informerar om ansökningsförfarandet när det blir aktuellt.

På grund av den snäva tidtabellen har jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralen i Egentliga Finland kommit överens om att NTM-centralen i egenskap av behörig registerförare skickar de i central-registret för fiskerihushållningen sparade fartygsspecifika fångst-uppgifterna för förhandsgranskning till ägarna av fiskefartyg på vilka det fiskats lax med alla fångstredskap, vassbuk med trål samt strömming med ryssja eller trål.

I fråga om fångstuppgifterna ber NTM-centralen i Egentliga Finland att ni beaktar följande:

1) Om fartyget enligt registret har haft flera ägare under åren 2011– 2015, skickas fångstuppgifterna till alla ägare för den tid som fartyget har varit i deras ägo.

2) Om fartygsägaren har meddelat fångst utan fartygssignum (t.ex. på kustfiskeblanketten), har dessa fångster redovisats separat i bilagan. 2/2

Om en kommersiell fiskare har fångst som inte har hänförts till hans fartyg och vill att den räknas till godo när de aktörspecifika kvoterna fördelas, måste han komplettera fångstuppgifterna med FIN-signum för det fartyg eller de fartyg som använts för fisket.

Fiskerienheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland ber er kontrollera de bifogade fångstuppgifterna för åren 2011–2015 och meddela eventuella korrigeringsbehov med motivering senast 14.10.2016 per brev eller e-post till adressen:

NTM-centralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 ÅBO (Registratur) eller e-post: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi

Ytterligare upplysningar ges av fiskerimästare Aki Koskinen, tfn 0295 023 025 och fiskerimästare Lars Sundqvist, tfn 0295 028 628.