Anmälan om bifångst av sälar

I lagen om fiske 62§ står skrivet att ”Innehavaren av ett fångstredskap ska utan dröjsmål underrätta Naturresursinstitutet om en säl eller tumlare fastnat i fångstredskapet”. Blanketter hittar man genom att klicka på följande länk: https://lomakkeet.luke.fi/hylje?lang=sv