Systemet med fiskekvoter ska bli flexiblare

Det föreslås att giltigheten för de överlåtbara nyttjanderätterna (dvs. fiskarnas kvotandelar) i fråga om fiske av vassbuk och lax samt trålfiske av strömming ska ändras så att de är i kraft tills vidare. Målet är att göra systemet mer långsiktigt och stärka verksamhetsförutsättningarna och lönsamheten för det kommersiella fisket.

Det föreslås att nyttjanderätterna i fråga om strömmingsfiske med ryssja ska upphöra från och med 2027. För strömmingsfiske med ryssja ska enligt förslaget reserveras gemensamma fiskekvoter för två kvotområden. I fiskekvoterna ska registreras fångsterna för alla fiskare som bedriver strömmingsfiske med ryssja i kvotområdet. Om en del av kvoten är outnyttjad när säsongen för fiske med ryssja är över, ska den delen tilldelas företag som bedriver trålfiske. Den föreslagna ändringen förbättrar fiskemöjligheterna för kommersiella fiskare som bedriver småskaligt fiske med ryssja och som är nya i branschen samt minskar den administrativa bördan för både fiskare och myndigheter. De föreslagna ändringarna baserar sig delvis på en utvärdering som Naturresursinstitutet har gjort av kvotsystemet.

Dessutom föreslås det att fiskarna i fiskekvotsregistrets e-tjänst ska kunna se även andra fiskares nyttjanderätter samt fiskekvoter och de utnyttjade andelarna av dem, om innehavaren av dem har gett sitt samtycke till det. Det bidrar till ökad transparens och underlättar överföring av nyttjanderätter och fiskekvoter mellan fiskarna. 

I propositionen föreslås också befogenheter för statsrådet att stärka utbudet och försörjningsberedskapen i fråga om inhemsk fisk och befogenheter för jord- och skogsbruksministeriet att genomföra kvotbyten som stöder kustfisket. Källa: www.mmm.fi