Avslag på ansökan om att få fördriva skarvkolonin från Högen / Hylkäävä päätös merimetsokolonian karkottamiseksi Högenin saarelta

Den 29 maj 2020 ansökte Pargas-Nagu fiskeriområde hos Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral om undantagslov för att få fördriva skarvkolonin från ön Högen i Kyrkfjärden utanför Pargas centrum. Motivet var att skydda fiskstammarna, särskilt gös- och abborrstammen i Kyrkfjärden med omnejd, samt att bevara öns gamla skog och dess naturvärden.

Efter 10 månaders behandlingstid vid Egentliga Finlands NTM-central, fick Pargas-Nagu fiskeriområde den 30.3.2021 avslag på sin ansökan, bl.a. med motiveringen att skarvkolonin inte är så omfattande, att den skadar fiskstammarna. Att i förebyggande syfte bevilja dispens för att få fördriva den expanderande skarvkolonin från ön, är enligt NTM-centralen inte möjlig.

Däremot beviljades avvikande från fiskeriområdets ansökan, jaktlov för åren 2021-2022 med 200 skarvar per år under augusti månad, efter avslutad häckningsperiod. Motivet för jaktlovet är att skydda skogens natur- och rekreationsvärden, med anledning av den “sannolikt expanderande skarvkolonin”.

Den på Högen sedan länge etablerade gråhägerkolonin, framfördes också av NTM-centralen som ett tungt argument till att undantagslov för att fördriva skarven från ön inte kunde beviljas. Att den expanderande skarvkolonin, antagligen på sikt oberoende fördriver hägrarna från ön, togs inte i beaktande i beslutet.

Det negativa beslutet är beklagligt och synnerligen oroväckande med tanke på fiskstammarna i Kyrkfjärden och dess närområden. Det är bara att följa med hur NTM-centralens experiment utfaller.

Pargas-Nagu fiskeriområde

Olav Granström

verksamhetsledare

Paraisten-Nauvon kalatalousalue haki 29. toukokuuta 2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta poikkeuslupaa merimetsokolonian karkottamiseksi Kirkkoselällä sijaitsevalta Högenin saarelta Paraisten keskustan ulkopuolella. Perusteluna oli suojella kalakantoja, erityisesti Kirkkoselän ja lähialueiden kuha- ja ahvenkantoja sekä säilyttää saaren vanha metsä ja sen luontoarvot.

Kymmenen kuukauden käsittelyn jälkeen Varsinais-Suomen ELY-keskus hylkäsi 30.3.2021 Paraisten-Nauvon kalatalousalueen poikkeuslupahakemuksen, koska ELY-keskuksen mukaan merimetsokolonia ei ole niin iso, että se vahingoittaisi kalakantoja. ELY-keskuksen mukaan ei ole mahdollista myöntää poikkeusta kasvavan merimetsokolonian karkottamiseksi saarelta ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä

Sen sijaan myönnettiin, kalatalousalueen hakemuksesta poiketen, vuosille 2021-2022 metsästyslupa, joka sallii 200 merimetson vuosittaisen ampumisen elokuussa, pesimäajan päättymisen jälkeen. Metsästyksen sallimisen perusteluna on suojella metsän luonto- ja virkistysarvoja “todennäköisesti laajenevan merimetsokolonian vuoksi”.

Högeniin jo kauan sitten muodostunutta harmaahaikarakoloniaa pidettiin myös ELY-keskuksen perusteluissa vahvana syynä sille, että merimetson karkottamiseksi saarelta ei voida myöntää poikkeuslupaa. Sitä, että laajeneva merimetsokolonia, todennäköisesti pitkällä aikavälillä, kuitenkin karkottaa haikarat saarelta, ei otettu huomioon päätöksessä.

Kielteinen päätös on valitettava ja erittäin huolestuttava, kun otetaan huomioon Kirkkoselän ja sen lähialueiden kalakannat. Nyt on vain seurattava, miten ELY-keskuksen kokeiluista seuraa .

Paraisten-Nauvon kalatalousalue

Olav Granström

toiminnanjohtaja