Regeringen föreslår till Riksdagen att fiskevårdsavgiften skulle höjas från 39 euro till 45 euro. Forststyrelsen kan börja sälja fiskevårdsavgifter 2018 först efter Riksdagen kommit överens om priset. Efter riksdagsbeslutet kan fiskevårdsavgifter skaffas på Eräluvat-webbtjänsten, via tjänstnumret 020 692424 eller på …

Fiskevårdsavgiften 2018 kan betalas efter riksdagen har bestämt priset Läs mer »

Från början av år 2016 behandlas alla uppköpsanmälningar gällande fiskfångster från havsområdet centralt vid Egentliga Finlands NTM-central. Detta brev sänds till alla regi-strerade uppköpare som anmält sig som förstahandsuppköpare. I fall Ni inte längre fun-gerar som förstahandsuppköpare av fisk, vänligen …

FÖRSTAHANDS-UPPKÖP AV FISK FÅNGAD I HAVET Läs mer »

Lagen om det nationella genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske godkändes den 9 december 2016. Lagen och förordningen börjar gälla i dag den 12 december. Den största förändringen handlar om att man kommer …

Överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk ska sökas så fort som möjligt – Ansökningsblanketten skickas per post Läs mer »

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott godkände i går sitt betänkande om lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Enligt betänkandet förordar utskottet införandet av ett system med överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter för havsområdet i det finländska fastlandet. …

Ansökan om överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk inleds Läs mer »

I lagen om fiske 62§ står skrivet att ”Innehavaren av ett fångstredskap ska utan dröjsmål underrätta Naturresursinstitutet om en säl eller tumlare fastnat i fångstredskapet”. Blanketter hittar man genom att klicka på följande länk: https://lomakkeet.luke.fi/hylje?lang=sv

Kontroll av fartygsspecifika fångstmängder för omvandling av Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax till överlåtbara nyttjanderätter som fördelas till aktörerna (aktörsspecifika fiskekvoter). Regeringen har 16.6.2016 gett en proposition (RP 103/2016 rd) till riksdagen om det nationella genomförandet av Europeiska …

Kontroll av fartygsspecifika fångstmängder Läs mer »

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen hakumenettely avautuu Maa- ja metsätalousministeriö avaa 22.6.2016 hylkeiden ja merimetsojen saaliille aiheuttamien vahinkojen korvausmenet-telyn. Haku koskee vuoden 2015 aikana syntyneiden saalisva-hinkojen korvaamista. Hakuaika alkaa 22.6.2016 ja päättyy 30.9.2016. Hakulomake ja hakuohje tulevat www.yrityssuomi.fi -palveluun. …

Kustens fiskeritjänster informerar Läs mer »

Den nya förordningen om fiske stödjer återuppbyggnaden av hotade fiskbestånd. Förordningen som utfärdades av statsrådet 26.11 höjer genom fredning och fångstmått nivån på skyddet för många fiskarter jämfört med i dag. Vandringsfiskar ska i synnerhet få bättre skydd. Förordningen förverkligar …

Förordningen om fiske förbättrar skyddet för fisk Läs mer »