Högens skarvkoloni / Högenin merimetsokolnia

Skarvkolonin måste fördrivas från Högen

Pargas-Nagu Fiskeriområde har den 29.5.2020 i enlighet med Naturskyddslagens 49 § 3 moment, hos Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral, ansökt om undantagslov för att få driva den påbörjade skarvkolonin från den 6 hektar stora ön Högen i Kyrkfjärden i Pargas, ca 2 km från stadens centrum och 1,5 km från stadsdelen Skräbböle, samt vid behov även från andra öar eller häckningsplatser i Kyrkfjärden.

Undantagslovet söktes för åren 2021-2025 med hänvisning till punkt 9 a i fågeldirektiven, för att förhindra allvarliga skador som skarven förorsakar fiskevattnen och för förstörelsen av den skogbeklädda öns gamla skog, som förutom det ekonomiska värdet även har ett högt ekologiskt värde.

Pargas-Nagu Fiskeriområde som åtog sig uppdraget att koordinera ansökan om undantagslov, uppbackades med utlåtanden av markägaren Partek Oy Ab, Väståbolands Skogsvårdsförening rf, Pargas stads byggnads- och miljönämnd, Åbolands Fiskarförbund rf och Nordkalk Oyj Abp, som dessutom som ägare till vattnen runt Högen, beviljade nödvändigt jaktlov för skarv.

Man kan jämföra processen med ett rättsärende, där man som åklagare skall presentera tillräckliga bevis för att väcka åtal som håller genom rättsprocessen och som utmynnar i en fällande dom.

Målsättningen är att skarvkolonin med alla tillgängliga och godkända medel skall fördrivas från ön, vilket med tanke på öns storlek och skarvboens placering högt uppe i trädtopparna, är en mycket svår utmaning. Utöver att ta ner gamla bon och att på olika sätt skrämma skarvarna från att åter etablera sig på ön, ansöks även om att i skrämselförstärkande syfte få skjuta 30 st skarvar / år kring ön.

Dessa omfattande ingrepp, skall så långt som möjligt ske med minsta möjliga störning av gråhägerkolonin, som etablerat sig mitt på ön. Detta kommer givetvis inte helt kan lyckas, men fördrivandet av skarvkolonin från ön måste dock anses ha högsta prioritet.

Pargas-Nagu Fiskeriområde
Olav Granström
verksamhetsledare

Merimetsokolonia on karkottava Högenistä

Paraisten-Nauvon Kalatalousalue on 29.5.2020 anonut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Luonnonsuojelulain 49 § ja 3 momentin mukaista poikkeuslupaa saada karkottaa alkava merimetsokolonia Kirkkoselällä sijaitsevalta 6 hehtaarin kokoiselta Högenin saarelta. Saari sijaitsee noin 2 km kaupungin keskustalta ja 1,5 km Skräbbölen kaupunginosalta. Lupaa karkotukseen haettiin tarpeen vaatiessa myös muilta saarilta tai ympäröiviltä merimetsojen pesintäpaikoilta Kirkkoselällä.

Poikkeuslupaa haettiin vuosille 2021-2025 lintudirektiivin artiklan 9 a) perusteella eli kalavesille ja metsäisen saaren vanhalle metsälle aiheutuvien vakavien taloudellisten ja ekologisten  vahinkojen estämiseksi.

Paraisten-Nauvon Kalatalousalue otti hoitaakseen poikkeusluvan anomisen. Kalatalousalue sai lausuntojen muodossa tukea maanomistajalta Partek Oy Ab:lta, Länsi-Turunmaan Metsänhoitoyhdistys ry:ltä, Paraisten Kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Åbolands Fiskarförbund rf:ltä ja Nordkalk Oyj Abp:ltä. Nordkalk myös omistaa Högenin ympäröivät vedet, ja se myönsi tarvittavan metsästysluvan merimetsojen ampumiselle.

Prosessia voidaan verrata oikeusjuttuun, jossa syyttäjän on esitettävä riittävät todisteet oikeusprosessissa kestävän ja tuomioon johtavan syytteen nostamiseksi.

Man kan jämföra processen med ett rättsärende, där man som åklagare skall presentera tillräckliga bevis för att väcka åtal som håller genom rättsprocessen och som utmynnar i en fällande dom.

Tavoitteena on karkottaa merimetsokolonia saarelta kaikin saatavilla olevin ja laillisin menetelmin, mikä johtuen saaren koosta ja pesien sijainnista puiden latvoissa, on erittäin vaikea haaste. Vanhojen pesien poistamisen ja uudelleen pesinnän estämisen lisäksi anotaan lupaa ampua 30  merimetsoa / vuosi saaren ympäröivillä vesillä pelotusvaikutuksen vahvistamiseksi.

Nämä laajat toimet tulee niin hyvin kuin mahdollista suorittaa mahdollisimman pienellä häiriöllä saaren keskiosassa olevalle harmaahaikarakolonialle. Häiriötä ei tietenkään voida kokonaan välttää, mutta merimetsokolonian karkottaminen on kuitenkin tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.

Paraisten-Nauvon Kalatalousalue
Olav Granström
toiminnanjohtaja