Ersättning för skador orsakade av sälar 2022 och 2023

Ansökningsförfarandet för kommersiella fiskare att ansöka om ersättning för skador orsakade av sälar ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden inleds i juni. Ansökningarna gäller ersättningar för 2022 och 2023. Därtill träder Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens nya stödnivåer för privata investeringsprojekt i kraft.

Statsrådet utfärdade den 6 juni 2024 en ändring av statsrådets förordning som gäller Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfond. Genom förordningen föreskrivs det om ett nytt system för ersättning för skador som orsakas av sälar och om ändringar i fondens stödnivåer för privata investeringsprojekt. 

Ansökningstiden för ersättning för sälskador börjar den 17 juni 2024

Genom systemet för ersättning för sälskador ersätts sådana skador som sälar orsakar för kustfisket. Ersättningar kan betalas till kommersiella fiskare i grupp I. Motsvarande ersättning tillämpades också under fondens föregående programperiod. 

Grunden för beräkningen av ersättningen för sälskador är sökandens fångstanmälningar samt Naturresursinstitutets regionala statistik över producentpriserna för fisk. Engångsersättningens belopp i projekt som gäller ersättning för sälskador är 15 procent av det kalkylerade värdet av fångsten från kustfiske, dock högst 5 000 euro. Om stödets slutliga belopp blir mindre än 750 euro beviljas inget stöd. 

Det tidsbegränsade förfarandet för ansökan om ersättning för skador orsakade av sälar gäller 17.6–31.8.2024, och i det beviljas kalkylerade ersättningar för skador orsakade av sälar 2022 och 2023. Ersättningarna söks i Hyrrä-systemet.

Skador som orsakats av skarvar anses inte längre kalkylmässigt ingå i ersättningen, men grundersättningsnivån hålls ändå oförändrad (15 %). Sålunda påverkar ändringen inte de ersättningar som beviljas fiskare. Ett system för ersättning av skador orsakade av skarvar utreds för närvarande i statsförvaltningen. 

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens stödnivåer ändras 

Stödnivåerna för de privata investeringsstöd som betalas ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ändras från och med den 13 juni 2024. Maximibeloppet av stöd för privata investeringar för vattenbruk sänks från nuvarande 40 procent till 30 procent av investeringens godtagbara totala kostnader. 

När det gäller privata investeringsprojekt inom fiske, vattenbruk samt fiskförädling och partihandel med fisk fastställs dessutom ett stödtak i euro per projekt. I fortsättningen kan stödet för en investering vara högst 600 000 euro per projekt. Om de grunder för höjning av maximibeloppet som anges i förordningen uppfylls, kan stödet vara högst 800 000 euro per projekt. Också i privata utvecklingsprojekt som hänför sig till bekämpning av skador som orsakas av sälar kan stödbeloppet i fortsättningen vara högst 800 000 euro per projekt. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan även i fortsättningen bevilja högre stöd för strategiskt betydande projekt efter att först ha hört jord- och skogsbruksministeriet. 

Ändringen av stödnivåerna beror på den stora efterfrågan på finansiering från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. I synnerhet när det gäller investeringar i vattenbruk kommer finansieringen att ta slut mitt under programperioden 2021–2027. Syftet med ändringen är att säkerställa en tillräcklig finansiering för hela programperioden.

Länkar
Beslut om inledande av ansökan om ersättning för skador orsakade av sälarFilen öppnas i en ny flik PDF 1.9MB  (på finska)
Ersättningar för sälskador söks i Hyrrä-systemetLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik
Anvisning om ansökan om ersättning för sälskadorFilen öppnas i en ny flik PDF 198kB  (på finska)

Mer information 
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn@gov.fi, 0295 162 411
Minna Uusimäki, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@gov.fi, 0295 162 284
Antony Starr, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@gov.fi, 0295 162 106