UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION OM EN NY LAG OM FISKE

Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om utkastet till en regeringsproposition om en ny lag om fiske som följer som bilaga.
Förutom paragraferna kommer en svensk version av hela propositionen att finnas på vår webb plats genast när översättningen blir färdig.
Utlåtandena lämnas senast 24.1.2014 i första hand per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per post till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena ska vara sparade i pdf-, Word- eller rtf-format.
Denna begäran om utlåtande har sänts endast på elektronisk väg. Också andra instanser än de som finns på sändlistan får komma med utlåtanden. Utlåtandena läggs ut på webbsidan:

http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/lausuntopyynnot/6Lx6Wrkt9/Utkast_RP_allmanmotiv_lag_om_fiske_121213.pdf

Ytterligare information ger fiskerirådet Eija Kirjavainen (040 772 1262), äldre regeringssekreterare Heidi Aliranta (050 382 6630) och överinspektör Timo-Ville Nieminen (0405321151),e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi.