Coronavirus – Vårens stämmor och flytt av dem

Centralförbundet för Fiskerihushållning har på ett personalmöte den 17.3 gått igenom hur statsrådets senaste anvisningar inverkar på fiskeriområdenas och delägarlagens verksamhet.

Som en följd av det förändrade läget anser vi att fiskeriområdena och delägarlagen kan flytta framåt vårens stämmor enligt behov och önskemål. Vi är medvetna om att delägarlagens och fiskeriområdenas stadgar kräver att stämmorna hålls under våren, men på grund av rådande omständigheter kan man frångå detta och ta till andra lösningar.

Regeringens linjedragningar begränsar offentliga sammankomster till tio personer. Under den tid begränsningarna är i kraft kan man inte hålla fysiska fiskeriområdesstämmor.

Vad kommer till delägarlagen kan det vara möjligt att hålla stämmor om det finns färre än tio delägare eller färre än tio personer har anmält att de deltar i stämman. I de här fallen är det upp till delägarlagets styrelse att avgöra hur man gör, men man ska ta i beaktande de försiktighetsåtgärder som getts. Vi ber också delägarlagen observera regeringens anvisning som förpliktar personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt.

Det är även möjligt att hålla möten på distans, om det finns ärenden som absolut kräver att möte hålls. Ett sätt är att hålla e-postmöte. Ordförande kan då sammankalla ett möte av förutbestämd längd, till exempel en vecka. Diskussion och eventuella röstningar sker då via att mötesdeltagarna svarar på ordförandens och de övriga mötesdeltagarnas e-postmeddelanden. Efter att mötestiden gått ut skriver sekreteraren ett mötesprotoll i normal ordning. E-post lämpar sig dåligt för allmänna diskussionsärenden, men mötet och beslutsfattandet kan begränsas till de viktigaste punkterna som måste avgöras för att ett brådskande ärende ska kunna tas vidare.

Om flytt av vårens stämmor meddelas till medlemmarna och delägarna på samma sätt som man informerar om stämman, det vill säga i enlighet med stadgarna. Man kan meddela att stämman flyttas till ett datum som fastslås först senare och enligt hur situationen utvecklas. Stämmorna kan till exempel ordnas på hösten och i det protokoll som man då gör upp antecknar man varför stämman har flyttats.

På Centralförbundet för Fiskerihushållning jobbar vi som normalt under undantagsförhållandena, men på distans så vi rekommenderar att ni främst är i kontakt per e-post.

Åbolands Fiskarförbunds årsstämma 27.3 INHIBERAD

Den utlysta årsstämman till den 27.3.2020 inhiberas till följd av Covil-19 läget där myndigheternas restriktioner att samlas begränsats till 10 personer. På stämman skulle ärenden enligt § 9 i stadgarna ha behandlats. Åbolands Fiskarförbund följer med läget och ett nytt datum utlyses då läget med pandemin lättar och restriktionerna upphävs eller medger större samlingar.

Styrelsen

Åbo Skärgårdsmarknad inhiberad ! Turun Saaristolaismarkkinat peruttu !

Åbo Fiskmarknadsförening följer Finlands regerings restriktioner och inhiberar Åbo Skärgårdsmarknad 17-19.4.2020 till följd av coronapandemin !

Åbo Fiskmarknadsförening rf
Åbo 13.3.2020

Turun Kalamarkkinayhdistys noudattaa Suomen hallituksen määräyksiä ja peruu Turun Saaristolaismarkkinat 17.-19.4.2020 koronaviruspandemian vuoksi !

Turun Kalamarkkinayhdistys ry
Turku 13.3.2020

Fiskeriområdenas stämmor – Kalatalousalueiden yleiskokoukset 2020

FISKERIOMRÅDENAS STÄMMOR 2020 SENARELÄGGS!

De Åboländska fiskeriområdena senarelägger tidpunkten för sina ordinarie stämmor till följd myndigheternas restriktioner i anslutning till Coronapandemin. Stämmorna som enligt fiskeriområdenas stadgar skall hållas inom april månad, senareläggs på obestämd tid. Styrelserna beslutar senare, beroende på rådande situation, om tidpunkten för stämmorna. Medlemmarna i fiskeriområdena erhåller i normal ordning kallelser till de ordinarie stämmorna då dessa hålls.

Styrelserna

  

KALATALOUSALUEIDEN YLEISKOKOUKSET 2020 LYKÄTÄÄN!

Kalatalousalueet lykkäävät varsinaiset yleiskokouksensa aikatauluja viranomaisten Koronapandemian yhteydessä tekemien rajoitusten vuoksi. Yleiskokoukset, jotka kalatalousalueiden sääntöjen mukaan on pidettävä huhtikuussa, siirretään toistaiseksi eteenpäin. Nykyisestä tilanteesta riippuen hallitukset päättävät myöhemmin yleiskokousten ajankohdasta. Kalatalousalueiden jäsenet kutsutaan tavanomaisessa järjestyksessä koolle varsinaisiin yleiskokouksiin.

Hallitukset

Pargas-Parainen 31.3.2020

Stöd för fångstskador förorsakade av sälar och skarvar

Jord- och skogsbruksministeriet har den 11.6.2019 (Diarnr: 939/03.09.00/2019)  har gjort beslut om att öppna ansökningsförfarandet för stöd för skador förorsakade av sälar och skarvar. Ansökningsförfarande gäller de skador på fångst som uppstått under år 2018. Ansökningstiden upphör den 30.9.2019. De lokala Fiskarförbundet hjälper yrkesfiskare att fylla i blanketterna och ger råd om ansökningsförfarandet.

Allmän dataskyddsförordning GDPR

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR träder ikraft den 25.5.2018. Åbolands Fiskarförbund upprätthåller register och e-postlistor. Flera register baserar sig på skötsel av lagstadgade uppgifter. Lagstadgade register är medlemsregister, register över vattenfastigheter- och ägare för uträkning av ersättningar för användandet av privata vatten för allmänrättsligt fiske. Åbolands Fiskarförbund har även listor för fakturering samt e-postlistor för förmedling av information till sina medlemmar (fiskeområden, delägarlag och yrkesfiskare). För tidningen Fiskarposten upprätthålls ett prenumerationsregister med namn och adress dit tidningen skall skickas samt kontaktuppgifter (namn, adress, e-post, telefon) för faktureringen. Ifall ni vill ha uppgifter om er själv och i vilka register ni förekommer, eller om ni vill att era uppgifter avlägsnas från något register eller e-postlista, tag kontakt med verksamhetsledare Kaj Mattsson, tel: 0400 – 573 474, e-post: kaj.mattsson(at)abofish.net.

Beslut om Fiskeriområdesgränserna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Fin-land har 13.12.2017 med stöd av 22 § i lagen om fiske (379/2015) fattat beslut om de nya fiskeriområdenas gränser. Handlingarna hölls framlagda till den 19.1.2018. Den som är missnöjd med beslutet får söka ändring i det genom att lämna in besvär hos Åbo Förvaltningsdomstol. Ifall någon inte varit nöjd med beslutet skall besvär inlämnas till Förvaltningsdomstol. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicera-des i den officiella tidningen 13.12.2017. Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland tillsatte i enlighet med den nya lagen om fiske tio regionala fiskerisamarbetsgrupper i början av år 2016. Samarbetsgruppernas medlemmar utgörs av representanter från fiskeområdena, fiskeri- och miljöorganisationerna, forskningen, förvaltningen och landskapsförbunden samt inom samernas hembygdsområde representanter från Sametinget. Samarbetsgruppernas första uppgift var att till närings-, trafik-och miljöcentralerna utarbeta ett förslag om fiskeriområdesindelningen på sitt verksamhetsområde. Samarbetsgrupperna lade fram sina förslag i slutet av år 2016.

Fiskerimyndigheterna höll de regionala samarbetsgruppernas förslag och kartor baserade på förslagen för påseende på sina internetsidor samtidigt i hela landet under tiden 31.1.2017 – 31.3.2017. Samarbetsgrupper och deras medlemsorganisationer, jord- och skogsbruksministeriet och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK informerades om förslagens påseende. Information om påseendet publicerades också i Officiella tidningen 3.2.2017. Av förslagen gavs sammanlagt ca 150 utlåtanden och påminnelser. Besluten om de 118 fiskeriområdenas gränser följer huvudsakligen samarbetsgruppernas förslag. Eftersom det är i allmänt intresse att få fiskeriområdena att börja sin verksamhet i början av år 2019, i enlighet med tidtabellen i lagen om fiske, ska besluten iakttas även om ändring söks.

Länk till de lokala besluten med kartor: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/paatokset-kalatalousaluerajoista?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406#.Wl8YkMK6yvE

Fiskevårdsavgiften 2018 kan betalas efter riksdagen har bestämt priset

Regeringen föreslår till Riksdagen att fiskevårdsavgiften skulle höjas från 39 euro till 45 euro. Forststyrelsen kan börja sälja fiskevårdsavgifter 2018 först efter Riksdagen kommit överens om priset.

Efter riksdagsbeslutet kan fiskevårdsavgifter skaffas på Eräluvat-webbtjänsten, via tjänstnumret 020 692424 eller på R-Kioskerna.

Om Riksdagen godkänner regeringens förslag kostar årets fiskevårdsavgift i framtiden 45 euro, avgiften för en vecka 15 euro och avgiften för ett dygn sex euro.

FÖRSTAHANDS-UPPKÖP AV FISK FÅNGAD I HAVET

Från början av år 2016 behandlas alla uppköpsanmälningar gällande fiskfångster från havsområdet centralt vid Egentliga Finlands NTM-central. Detta brev sänds till alla regi-strerade uppköpare som anmält sig som förstahandsuppköpare. I fall Ni inte längre fun-gerar som förstahandsuppköpare av fisk, vänligen meddela detta till Egentliga Finlands NTM-central. pga. att kontaktuppgifterna nödvändigvis inte är uppdaterade på en tid, om-bedes Ni per e-post meddela kontaktuppgifterna till den person/de personer som ansva-rar förstahandsuppköpen (titel, telefon, adress och e-postadress). Meddelandet skall skickas till NTM-centralen kontaktuppgifterna finns nertill.

Lagstiftningen som berör fiskeövervakningen:

Statsrådets nya förordning om laxfisket trädde i kraft den 29.4.2017. (SRf 236/2017). I enlighet med förordningens § 9 sänder NTM-centralen årligen, till dem som innehar en aktörsspecifik laxkvot, identifieringsmärken (id-märken) som avses i lagen (1048/2016) § 25 1 mom. gällande det nationella verkställandet av den Europeiska Unionens gemen-samma fiskeripolitik motsvarande det antal laxar som ingår i den aktörsspecifika laxkvo-ten. Varje id-märke förses med namnet på ifrågavarande innehavare av en aktörsspecifik laxkvot, aktörens registernummer i registret över kommersiella fiskare samt en märkes-specifik löpande nummerserie motsvarande antalet laxar i den aktörsspecifika kvoten. Id-märken som gäller laxkvoten för Finska viken är försedda med bokstaven S.

Fångad lax skall i samband med fångsten förses med id-märken i enlighet med den lö-pande nummerserien. Id-märket skall finnas fäst vid laxen från fångstögonblicket un-der den tid laxen finns ombord på fiskefartyget. På lax som säljs hel skall id-märket finnas fäst under lagring och fram till förstahandsförsäljningen samt även i parti-och detaljhandeln. Endast kommersiella fiskare som innehar en aktörsspecifik laxkvot har rätt att sälja sin fångst. Hel lax som säljs utan id-märke ses som fisk som IUU-fångad fisk och affärsverksamhet i direkt anknytning till detta kan fylla kriteriet för alvarlig överträdelse

Lagen om den gemensamma fiskeripolitikens påföljdssystem och övervakning (1188/2014) trädde i kraft den 1.1.2015. Lagen strävar till att förbättra efterlevnaden av stadgandena i EU:s gemensamma fiskeripolitik. I lagen stadgas bl.a. om regleringen av

fisket och fångstanmälningarna samt definieras försummelser och de påföljder som följer därav (20 §, 49 § och 51 §).

Om förstahandsuppköparens skyldigheter stadgas i EU:s övervakningsförordning (1224/2009) i artiklarna 56 – 68.

Genom lag 1188/2014 ändrades straffsystemet så att det från att ha varit brottsbaserat blev administrativt. I enlighet med påföljdssystemet överför NTM-centralernas övervak-ningsmyndigheter sina iakttagelser av misstänkta överträdelser till Landsbygdsverket för behandling. Landsbygdsverket kan påföra överträdelseavgifter för gärningar och försum-melser som strider mot bestämmelserna. En försummelse som definierats i lagen är un-derlåtenhet att fylla i och lägga fram uppköpsanmälningar, vilket inbegriper bl.a. förse-nade uppköpsanmälningar. Överträdelseavgiftens storlek är som minst 300 euro. Om Ni vill undvika överträdelseavgifter, måste anmälningarna göras i tid. Påföljdsavgiften av allvarliga överträdelser är minst 2 000 euro.

Anmälningarna av förstahandsuppköp

Uppköps/försäljningshändelser för fisk fångad i havet skall anmälas enligt förordningen 1224/2009 elektroniskt till NTM-centralen inom 24 timmar (artikel 63) och pappersan-mälningar skall vara insända inom 48 timmar (artikel 62) från uppköpet av fångsten. För att säkerställa spårbarheten av fångsten är det viktigt att det i försäljningsanmälan framgår fiskarens namn samt FIN-numret på den båt som använts vid fisket. Framförallt betonas anmälningen av kvoterade fiskarter (strömming, vassbuk, lax, torsk och rödspätta)

Blanketterna

Via denna länk till fiskuppköpsanmälan (ostoilmoitus) kan man printa ut en pappersvers-ion av anmälan. Om länken till blanketterna inte fungerar kan man vända sig till de per-soner på NTM-centralen som handhar dessa ärenden. Oberoende av var fångsten lan-dats skall pappersblanketten returneras till regionkontoren vid NTM-centralen i Egentliga Finland enligt följande:

Till regionkontoret i Nyland (PB 36, 00521 HELSINGFORS) för lossningar från Lappland, Norra Österbotten, Sydöstra Finland och Nyland.

Till regionkontoret i Österbotten (PB 131, 65101 VASA) för lossningar från Öster-botten och Mellersta Österbotten.

Till regionkontoret i Egentliga-Finland (PB 236, 20101 ÅBO) för lossningar från Egentliga Finland och Satakunda.

I fall anmälan gjorts på papper och sänts per post är det poststämpeln på returkuvertet som avgör returneringstiden. I fall poststämpeln saknas eller om den inte kan tydas, anses anmälan ha anlänt i enlighet med NTM-centralens ankomststämpling. För att undvika onödiga oklarheter och förseningar som beror på postens gång rekommenderas alla upp-köpare att ta i bruk den elektroniska anmälan. Den elektroniska anmälan fungerar snabbt och framkomsten är säkrare. I fall en per post insänd blankett försvinner på vägen är ansvaret uppköparens och följden är att ärendet behandlas i påföljdssystemet. Tilläggs-uppgifter och instruktioner för den elektroniska anmälan ges av Jari Hakala (050 312 8678, (jari.hakala@ely-keskus.fi).

Tilläggsuppgifter:

Helsingfors

Markku Nousiainen 0295 020 988 markku.nousiainen@ely-keskus.fi

Åbo

Niklas Ulenius 0295 023 026 niklas.ulenius@ely-keskus.fi

Vasa

Jukka Lähde 0295 028 591 jukka.lahde@ely-keskus.fi

Elektroniska anmälningar

Jari Hakala 0295 028 554 jari.hakala@ely-keskus.fi

Bild på laxmärket:

Överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk ska sökas så fort som möjligt – Ansökningsblanketten skickas per post

Lagen om det nationella genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske godkändes den 9 december 2016. Lagen och förordningen börjar gälla i dag den 12 december. Den största förändringen handlar om att man kommer att införa ett system med överlåtbara fiskenyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter i havsområdet i det finländska fastlandet.

Jord- och skogsbruksministeriet har skickat alla företagare och yrkesutövare som åren 2011 – 2015 fiskat eller år 2016 börjat fiska efter strömming eller vassbuk ett brev som innehåller en blankett för ansökan om överlåtbara nyttjanderätter samt ifyllningsanvisningar.  Det är enkelt och snabbt att fylla i blanketten.  Ansökningstiden har förlängts för att alla kommersiella fiskare som enligt fångstuppgifterna har möjlighet att söka överlåtbara nyttjanderätter ska få tillräckligt med tid att lämna in ansökan.

Ansökan som gäller laxfiske inleds i januari 2017.

Det är ytterst viktigt att de överlåtbara nyttjanderätterna fördelas så snabbt som möjligt för att alla fiskare som vill fiska efter strömming och vassbuk kan inleda verksamheten enligt det nya systemet så tidigt som möjligt i början av år 2017. Därför ska brevmottagarna omedelbart ta del av informationen och anvisningarna i brevet och sända ansökan till jord- och skogsbruksministeriet så fort som möjligt, helst via e-post. Tidsfristen löper ut den 28 december 2016, men för att snabba upp handläggningen ber ministeriet att blanketterna genast sänds efter att de är ifyllda. 

I stället för staten får de kommersiella fiskarna själva planera hur Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax ska nyttjas i fortsättningen. Målet är att förbättra företagens och yrkesutövarnas förmåga att planera och optimera det egna fisket efter efterfrågan på marknaden och på detta sätt förbättra fiskets lönsamhet.

Ytterligare information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, risto.lampinen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 458
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, orian.bondestam(at)mmm.fi, tfn 0295 162 458

källa: www.mmm.fi

Top