Kategori: Okategoriserade

Coronavirus – Vårens stämmor och flytt av dem

POSTED ON 17.3.2020 BY MALIN LÖNNROTH (Publicerat på sidan: https://ahven.net/sv/artiklar/2020/03/17/coronavirus-varens-stammor-och-flytt-av-dem/) Centralförbundet för Fiskerihushållning har på ett personalmöte den 17.3 gått igenom hur statsrådets senaste anvisningar inverkar på fiskeriområdenas och delägarlagens verksamhet. Som en följd av det förändrade läget anser vi att fiskeriområdena och

Åbolands Fiskarförbunds årsstämma 27.3 INHIBERAD

Den utlysta årsstämman till den 27.3.2020 inhiberas till följd av Covil-19 läget där myndigheternas restriktioner att samlas begränsats till 10 personer. På stämman skulle ärenden enligt § 9 i stadgarna ha behandlats. Åbolands Fiskarförbund följer med läget och ett nytt

Åbo Skärgårdsmarknad inhiberad ! Turun Saaristolaismarkkinat peruttu !

Åbo Fiskmarknadsförening följer Finlands regerings restriktioner och inhiberar Åbo Skärgårdsmarknad 17-19.4.2020 till följd av coronapandemin ! Åbo Fiskmarknadsförening rf Åbo 13.3.2020 Turun Kalamarkkinayhdistys noudattaa Suomen hallituksen määräyksiä ja peruu Turun Saaristolaismarkkinat 17.-19.4.2020 koronaviruspandemian vuoksi ! Turun Kalamarkkinayhdistys ry Turku 13.3.2020

Fiskeriområdenas stämmor – Kalatalousalueiden yleiskokoukset 2020

FISKERIOMRÅDENAS STÄMMOR 2020 SENARELÄGGS! De Åboländska fiskeriområdena senarelägger tidpunkten för sina ordinarie stämmor till följd myndigheternas restriktioner i anslutning till Coronapandemin. Stämmorna som enligt fiskeriområdenas stadgar skall hållas inom april månad, senareläggs på obestämd tid. Styrelserna beslutar senare, beroende på

Allmän dataskyddsförordning GDPR

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR träder ikraft den 25.5.2018. Åbolands Fiskarförbund upprätthåller register och e-postlistor. Flera register baserar sig på skötsel av lagstadgade uppgifter. Lagstadgade register är medlemsregister, register över vattenfastigheter- och ägare för uträkning av ersättningar för användandet av privata

Beslut om Fiskeriområdesgränserna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Fin-land har 13.12.2017 med stöd av 22 § i lagen om fiske (379/2015) fattat beslut om de nya fiskeriområdenas gränser. Handlingarna hölls framlagda till den 19.1.2018. Den som är missnöjd

Fiskevårdsavgiften 2018 kan betalas efter riksdagen har bestämt priset

Regeringen föreslår till Riksdagen att fiskevårdsavgiften skulle höjas från 39 euro till 45 euro. Forststyrelsen kan börja sälja fiskevårdsavgifter 2018 först efter Riksdagen kommit överens om priset. Efter riksdagsbeslutet kan fiskevårdsavgifter skaffas på Eräluvat-webbtjänsten, via tjänstnumret 020 692424 eller på

FÖRSTAHANDS-UPPKÖP AV FISK FÅNGAD I HAVET

Från början av år 2016 behandlas alla uppköpsanmälningar gällande fiskfångster från havsområdet centralt vid Egentliga Finlands NTM-central. Detta brev sänds till alla regi-strerade uppköpare som anmält sig som förstahandsuppköpare. I fall Ni inte längre fun-gerar som förstahandsuppköpare av fisk, vänligen

Överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk ska sökas så fort som möjligt – Ansökningsblanketten skickas per post

Lagen om det nationella genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske godkändes den 9 december 2016. Lagen och förordningen börjar gälla i dag den 12 december. Den största förändringen handlar om att man kommer

Ansökan om överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk inleds

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott godkände i går sitt betänkande om lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Enligt betänkandet förordar utskottet införandet av ett system med överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter för havsområdet i det finländska fastlandet.

Top