Författare: Kaj Mattsson

Stöd för fångstskador förorsakade av sälar och skarvar

Jord- och skogsbruksministeriet har den 11.6.2019 (Diarnr: 939/03.09.00/2019)  har gjort beslut om att öppna ansökningsförfarandet för stöd för skador förorsakade av sälar och skarvar. Ansökningsförfarande gäller de skador på fångst som uppstått under år 2018. Ansökningstiden upphör den 30.9.2019. De

Allmän dataskyddsförordning GDPR

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR träder ikraft den 25.5.2018. Åbolands Fiskarförbund upprätthåller register och e-postlistor. Flera register baserar sig på skötsel av lagstadgade uppgifter. Lagstadgade register är medlemsregister, register över vattenfastigheter- och ägare för uträkning av ersättningar för användandet av privata

Fiskutplanteringarna 2018

För att Åbolands Fiskarförbund skall kunna genomföra utplanteringarna av havsöringssmolt senast i början av maj månad, bör dessa beställningar göras till Fiskarförbundet snarast möjligt, dock senast i mitten av april månad. Även beställningarna av gäddyngel bör göras före utgången av

Beslut om Fiskeriområdesgränserna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Fin-land har 13.12.2017 med stöd av 22 § i lagen om fiske (379/2015) fattat beslut om de nya fiskeriområdenas gränser. Handlingarna hölls framlagda till den 19.1.2018. Den som är missnöjd

Fiskevårdsavgiften 2018 kan betalas efter riksdagen har bestämt priset

Regeringen föreslår till Riksdagen att fiskevårdsavgiften skulle höjas från 39 euro till 45 euro. Forststyrelsen kan börja sälja fiskevårdsavgifter 2018 först efter Riksdagen kommit överens om priset. Efter riksdagsbeslutet kan fiskevårdsavgifter skaffas på Eräluvat-webbtjänsten, via tjänstnumret 020 692424 eller på

FÖRSTAHANDS-UPPKÖP AV FISK FÅNGAD I HAVET

Från början av år 2016 behandlas alla uppköpsanmälningar gällande fiskfångster från havsområdet centralt vid Egentliga Finlands NTM-central. Detta brev sänds till alla regi-strerade uppköpare som anmält sig som förstahandsuppköpare. I fall Ni inte längre fun-gerar som förstahandsuppköpare av fisk, vänligen

Överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk ska sökas så fort som möjligt – Ansökningsblanketten skickas per post

Lagen om det nationella genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske godkändes den 9 december 2016. Lagen och förordningen börjar gälla i dag den 12 december. Den största förändringen handlar om att man kommer

Ansökan om överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk inleds

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott godkände i går sitt betänkande om lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Enligt betänkandet förordar utskottet införandet av ett system med överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter för havsområdet i det finländska fastlandet.

Anmälan om bifångst av sälar

I lagen om fiske 62§ står skrivet att ”Innehavaren av ett fångstredskap ska utan dröjsmål underrätta Naturresursinstitutet om en säl eller tumlare fastnat i fångstredskapet”. Blanketter hittar man genom att klicka på följande länk: https://lomakkeet.luke.fi/hylje?lang=sv

Kustens fiskeritjänster informerar om EHFF stöd

Kustens fiskeritjänster meddelar om att en ny sida för Europeiska Hav- och fiskerifonden, EHFF 2014-2020. På sidan finns information om olika stöd till fiskerinäringen. Åbolands Fiskarförbund hjälper också med stödansökningar åt kommersiella fiskare i grupp 1. Sidan öppnas genom att klicka

Top